Έρευνες - Μελέτες

Οι ελληνικές εταιρείες ανακαλύπτουν τα people analytics

people_analytics

Τα δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, γνωστά ως “People Analytics” έχουν αρχίσει να αξιοποιούν σταδιακά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Σήμερα, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας όσον αφορά στην αξιοποίηση των people analytics και κατατάσσονται σε 4 επίπεδα.

Έρευνα των Deree και KPMG: Τα people analytics σημαντικός σύμμαχος στη λήψη εταιρικών αποφάσεωνΣύμφωνα με την έρευνα “People Analytics των Deree και KPMG, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι ελληνικές εταιρείες εστιάζουν επί του παρόντος σε περιγραφικές αναλύσεις και χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία ή πληροφοριακά συστήματα HR. Ο δε υψηλότερος βαθμός ωριμότητας στη χρήση people analytics περιλαμβάνει προηγμένα είδη ανάλυσης, καθώς και εξελιγμένα εργαλεία και πληροφοριακά συστήματα.

Έτσι, αναδεικνύονται οι εξής κατηγορίες: οι βασικοί χρήστες (24% των εταιρειών), οι ανερχόμενοι (39%), οι εξελιγμένοι (23%), και ένα μικρό ποσοστό πρωτοπόρων (13%). Στις εταιρείες με μεγαλύτερη ωριμότητα χρήσης των people analytics, σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται υψηλότερη οργανωσιακή και οικονομική απόδοση, καθώς και αποτελεσματικότερη διοίκηση HR.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι τρεις πιο σημαντικοί λόγοι για τη χρήση των people analytics είναι: η λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων, η ενίσχυση του μοντέλου διοίκησης με βάση αριθμητικά δεδομένα (data-driven management), καθώς και η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των εργαζομένων.

Οι προκλήσεις
Όσον αφορά στις τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις στη χρήση των people analytics αυτές αφορούν στις πολύπλοκες υπολογιστικές διαδικασίες, στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, και στην έλλειψη σχετικών πόρων. Η μεγαλύτερη χρήση των people analytics παρατηρείται σε θέματα αμοιβών και παροχών, διαχείρισης της απόδοσης και δέσμευσης των εργαζομένων, ενώ πιο περιορισμένη χρήση εντοπίζεται σε ζητήματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης. 

Σύμφωνα με την έρευνα, προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των people analytics αποτελούν οι δεξιότητες των στελεχών HR στη χρήση των people analytics,η κουλτούρα της επιχείρησης (data based culture) και βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο, η στήριξη της ανώτατης διοίκησης. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να διαφοροποιεί τους πρωτοπόρους από τους υπόλοιπους χρήστες είναι η επένδυση στις υποδομές τεχνολογίας της πληροφορίας και η πλήρης εναρμόνιση της στρατηγικής HR με την επιχειρησιακή στρατηγική. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα δείχνουν ότι ένα υψηλό ποσοστό των εταιρειών, που συμμετείχαν στην έρευνα, εκτιμά την αξία των people analytics και τις δυνατότητές τους να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων στα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού. 

«Η επένδυση στα people analytics θα πρέπει να θεωρείται ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, καθώς προσφέρει ουσιαστικές πληροφορίες στην ανώτατη διοίκηση που υποστηρίζουν τη χάραξη στρατηγικής, τις επενδυτικές προτάσεις με απτά αποτελέσματα και σαφή στοιχεία για την υποστήριξη των αποφάσεων στην εταιρεία» αναφέρει η έρευνα. 

Η έρευνα
Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη που εργάζονται στα τμήματα HR από 107 επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά  μεγάλο εύρος επιχειρηματικής  δραστηριότητας. Το δείγμα χωρίστηκε σχεδόν ισομερώς σε εταιρείες 3 κατηγοριών –θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων, ΕΠΕ ή ΑΕ μη εισηγμένες, και ΕΠΕ ή ΑΕ εισηγμένες, ενώ τα 2/3 του δείγματος αποτελούνται από μεγάλες επιχειρήσεις, με περισσότερους από 250 εργαζομένους.