Έρευνες - Μελέτες

Στα προ κρίσης επίπεδα, οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα

ideainnovation

Τις επιδόσεις της στην Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) βελτιώνει η Ελλάδα, με τις σχετικές κρατικές δαπάνες να επιστρέφουν - μετά από μία δεκαετία - το 2018 στα προ κρίσης επίπεδα. Στο μεταξύ, αύξηση σημειώνεται και στις ιδιωτικές επενδύσεις για Ε&Α στη χώρα μας. Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία δαπανών  Ε&Α για το 2017, αυξάνεται η απασχόληση προσωπικού σε Ε&Α. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την κρατική χρηματοδότηση στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2018, που απέστειλε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στη Eurostat, το 2018 οι κρατικές πιστώσεις για Ε&Α ανήλθαν σε €1.141,62 εκατ. (δείκτης GBARD). Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό, που καταγράφεται τη δεκαετία 2008-2018, με αμέσως προηγούμενο αυτό του 2008.

Αύξηση σημειώνεται και στις ιδιωτικές επενδύσεις για Ε&Α, ενώ αυξάνεται και η απασχόληση προσωπικού σε Ε&ΑΟ δείκτης GBARD (Government Budget Appropriations for Research and Development) καταγράφει τις πιστώσεις των κρατικών προϋπολογισμών, που δεσμεύονται για σκοπούς Ε&Α και χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο για τη μέτρηση της προτεραιότητας και της στόχευσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε Ε&Α.

Στο μεταξύ, το ποσοστό του δείκτη επί του ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε 0,62%, προσεγγίζοντας  το μέσο όρο της ΕΕ28 (0,64%) και η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28. Το ποσοστό του δείκτη GBARD στις δημόσιες δαπάνες φθάνει το 1,32%, επίσης προσεγγίζοντας το μέσο όρο της ΕΕ28 (1,4%) και η Ελλάδα  βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

Ιδιωτικές επενδύσεις
Στο μεταξύ, αύξηση παρουσιάζουν και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α στην Ελλάδα, καθώς οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες ανήλθαν σε €2.038,43 εκατ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο τομέας των επιχειρήσεων είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες Ε&Α. Στον τομέα των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €994,04 εκατ. ή σχεδόν το 50% των συνολικών δαπανών στη χώρα. Ακολουθούν ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  (€576,85 εκατ.), ο κρατικός τομέας (€451,14 εκατ.) και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με €16,4 εκατ.).

Ο συνολικός δείκτης "Ένταση Ε&Α", που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,13%, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 18η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Απασχόληση
Η αύξηση των δαπανών Ε&Α, το 2017, είχε ως αποτέλεσμα την τόνωση της απασχόλησης σε δραστηριότητες Ε&Α. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν "θέσεις" πλήρους απασχόλησης, σε σχέση με το 2016, αυξήθηκε κατά περίπου 14% για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και κατά 19% για τους ερευνητές. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2017 ανέρχεται σε 47.584,9 θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και οι ερευνητές σε 35.000,2 ΙΠΑ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα των επιχειρήσεων.