Έρευνες - Μελέτες

Υπό ψηφιακό μετασχηματισμό, τα τμήματα διαχείρισης κινδύνων

peopletech12

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται, σήμερα, τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης των εταιρειών, ανά τον κόσμο. Καθώς η τεχνολογία μετασχηματίζει τον τρόπο δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα συντελείται μια στροφή από την ανάλυση δεδομένων σε περισσότερη αυτοματοποίηση, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους δυνητικούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύει τις δυνατότητες εντοπισμού των κινδύνων και λήψης πιο “έξυπνων” αποφάσεων, πολλά τμήματα διαχείρισης κινδύνων δεν το αντιλαμβάνονται πλήρως αυτό. Σύμφωνα με την 22ηCEO Survey της PwC, μόνο το 22% των ανώτατων στελεχών δηλώνουν ότι, τα δεδομένα έκθεσης σε κινδύνους που λαμβάνουν, είναι αρκετά εκτενή για τη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων - ποσοστό που έχει παραμείνει αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα ανάλυσης κινδύνων δεν επωφελούνται από τη δύναμη των άφθονων δεδομένων που είναι πλέον διαθέσιμα.

Ποια είναι τα βασικά συστατικά της “ψηφιακής επάρκειας” μιας εταιρείας έναντι των πάσης φύσης κινδύνων“Με την τεχνολογία να κινεί τις εξελίξεις, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επικεντρωθούν στην ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένες αποφάσεις σε σχέση με τους εγγενείς κινδύνους”, αναφέρει έτερη έρευνα της PwC (Risk In Review). Από τη μελέτη προκύπτει ότι, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν, ήδη, υιοθετήσει νέες τεχνολογίες στη λειτουργία των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη, πλήρως, τα οφέλη από την αξιοποίηση της γνώσης, ώστε να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις, που σχετίζονται με την επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Ανάληψη κινδύνων
 Η έρευνα υποδεικνύει έξι πρακτικές των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, που τροφοδοτούν την “έξυπνη” ανάληψη κινδύνων:

- Ενσωμάτωση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου, παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες, στον στρατηγικό ψηφιακό σχεδιασμό,

- Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσέλκυση νέου ταλαντούχου προσωπικού,

- Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών από τις τεχνολογίες, ενεργοποίηση της δυνατότητας για άμεση ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο σε κινδύνους,

- Ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων λήψης αποφάσεων για βασικές ψηφιακές πρωτοβουλίες, συνεργασία και συντονισμός για τη διαμόρφωση ενιαίας εικόνας των κινδύνων.

Σύμφωνα με την έρευνα, είναι αναγκαία η αλλαγή των διαδικασιών, των εργαλείων και των υπηρεσιών του τμήματος διαχείρισης κινδύνων, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται περισσότερο στα δεδομένα και στις ψηφιακές τεχνολογίες, με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη των κινδύνων και την ανταπόκριση σε αυτούς, στο βαθμό και με το ρυθμό, που απαιτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης. Να σημειωθεί ότι στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 διευθύνοντες σύμβουλοι, ανώτατα στελέχη, μέλη διοικητικού συμβουλίου και εξειδικευμένα στελέχη στη διαχείριση κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο.