Έρευνες - Μελέτες

Οριακή αύξηση των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα

researchidea

Οριακή βελτίωση κατέγραψαν οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2016, συνεχίζοντας την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκαν σε 0,99% από 0,97% το 2015, ανερχόμενες σε €1,733 δις, καταγράφοντας αύξηση κατά €29,3 εκατ. σε σχέση με το 2015.

Στο 0,99% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Ε&Α στην Ελλάδα το 2016Όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) κι έχουν αποσταλεί στη Eurostat, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο δείκτη έχει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο επιχειρηματικός τομέας, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €722,9 εκατ. (0,41% του ΑΕΠ). Ακολουθεί ο τομέας της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με δαπάνες €566,6 εκατ. (0,32% του ΑΕΠ). Την ίδια στιγμή, στον κρατικό τομέα πραγματοποιήθηκαν δαπάνες €428,9 εκατ. (0,25%, του ΑΕΠ), ενώ ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει τη μικρότερη συνεισφορά (€14,8 εκατ., 0,01% του ΑΕΠ).

Χρηματοδότηση
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι, η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για Ε&Α το 2016, παρέμεινε η κρατική χρηματοδότηση με €737,1 εκατ. και μερίδιο 42,5% επί του συνόλου. Η κρατική χρηματοδότηση υποστηρίζει δραστηριότητες Ε&Α σε όλους τους τομείς εκτέλεσης Ε&Α και αποτελεί την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον κρατικό τομέα.

Αύξηση, στο μεταξύ, καταγράφηκε στα κονδύλια τα οποία διατέθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό (κατά €95,4 εκατ. σε σχέση με το 2015) και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά €24,4 εκατ. σε σχέση με το 2015). H συνεισφορά του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση Ε&Α, κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του ήταν σημαντικά μειωμένη, κατά €287,6 εκατ. σε σχέση με το 2015, έτος ολοκλήρωσης του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επιχειρηματικός τομέας
Σημαντική αύξηση καταγράφηκε, στο μεταξύ, στη δεύτερη μεγάλη πηγή χρηματοδότησης, τον επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος χρηματοδότησε με €691 εκατ. (ποσοστό 39,9%) τις δραστηριότητες Ε&Α στη χώρα. Το μεγαλύτερο μέρος, €633,7 εκατ., επενδύθηκε σε Ε&Α που διενεργείται στις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό χρηματοδότησε δραστηριότητες Ε&Α στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (€41,2 εκατ.), στον κρατικό τομέα (€14 εκατ.) και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (€2,2 εκατ.).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε την τρίτη πηγή χρηματοδότησης, με αυξητική πορεία κατά τα τελευταία έτη, καθώς “τρέχει” το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και Καινοτομία. Το 2016, η ΕΕ χρηματοδότησε με €207,6 εκατ. (ποσοστό 12,0%) ερευνητικά έργα σε όλους τους τομείς. 

Να διευκρινιστεί ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία δαπανών Ε&Α για το 2016, στην Ελλάδα, θα οριστικοποιηθούν έως τον Ιούνιο 2018 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες Ε&Α θα ανακοινωθούν στις 31 Οκτωβρίου 2017.