Νέα Μελών ΣΕΠΕ

H Intel ανακοινώνει ρεκόρ στον κύκλο εργασιών της που ανήλθε στα 14,6 δις δολάρια για το τρίτο τρίμηνο

intel

H Intel ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου κύκλο εργασιών για το τρίτο τρίμηνο ύψους 14,6 δις δολαριών, λειτουργικά κέρδη 4,5 δις δολάρια, καθαρά κέρδη 3,3 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,66 δολάρια. Η εταιρεία είχε εισροή μετρητών περίπου 5,7 δις δολάρια από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα 1,1 δις δολάρια και χρησιμοποίησε 4,2 δις δολάρια για επαναγορά 122 εκατομμυρίων μετοχών.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώνει η εταιρεία,» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Brian Krzanich.  «Επιτύχαμε τον καλύτερο κύκλο εργασιών μέχρι σήμερα και είχαμε σημαντικά έσοδα κατά το τρίτο τρίμηνο. Υπάρχουν ακόμα περισσότερα να κάνουμε, αλλά τα αποτελέσματά μας μας δίνουν τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση ότι εκτελούμε με επιτυχία τη στρατηγική μας αναφορικά με την επέκταση των προϊόντων μας σε ένα μεγάλο εύρος νέων αγορών με μεγάλες δυνατότητες.»

Βασικές Οικονομικές Πληροφορίες και Τάσεις στις Επιχειρηματικές Μονάδες για το τρίτο τρίμηνο

 • Τα έσοδα του PC Client Group διαμορφώθηκαν στα 9,2 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 9%  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα 3,7 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το πρηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 16% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα από το Group για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ανήλθαν στα 530 εκ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα του Mobile και Communications Group ανήλθαν στα 1 εκ. δολάρια, όπως αναμενόταν από τις προβλέψεις.

Τα έσοδα από τα τμήματα λογισμικού και υπηρεσιών ανήλθαν στα 558 εκ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Επιχειρηματική Προοπτική

Στην επιχειρηματική προοπτική της Intel δεν περιλαμβάνονται πιθανές επιπτώσεις από επιχειρηματικές κινήσεις, εξαγορές, αποεπενδύσεις, στρατηγικές επενδύσεις ή άλλες σημαντικές συναλλαγές, που ενδέχεται να ολοκληρωθούν μετά τις 14 Οκτωβρίου.

Δ’ τρίμηνο 2014 – Q4 2014

 • Κύκλος εργασιών: $14,7 δις, συν ή πλην $500 εκατομμύρια.
 • Ποσοστό μικτού κέρδους: 64%, συν ή πλην περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης συν δαπάνες για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: περίπου $4,9 δις.
 • Έξοδα αναδιοργάνωσης: περίπου 45 εκ. δολάρια.
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με εξαγορές: περίπου $65 εκατομμύρια.
 • Επιπτώσεις από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα: περίπου $175 εκατομμύρια καθαρά ξανά.
 • Αποσβέσεις: περίπου 1.9 δις. δολάρια.
 • Φορολογικός συντελεστής: περίπου 28 τοις εκατό.
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες συνολικού έτους:: $11 εκατομμύρια, συν ή πλην $500 εκατομμύρια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Intel και την Επιχειρηματική της προοπτική, παρακαλώ δείτε το CFO commentary στο: www.intc.com/results.cfm.

Αποτίμηση της Επιχειρηματικής Προοπτικής

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική προοπτική (Business Outlook) της Intel, ανακοινώνονται στη διεύθυνση intc.com και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοσίως ή κατ’ ιδίαν σε συναντήσεις με επενδυτές ή άλλους. Οι εκτιμήσεις αυτές ισχύουν μέχρι και την 12η Δεκεμβρίου, εκτός αν υπάρξει αναθεώρηση νωρίτερα. Εξαιρούνται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις αποσβέσεις άυλων παγίων λόγω εξαγορών, με τις επενδύσεις σε μετοχές και τα έσοδα από τόκους, καθώς και με το φορολογικό συντελεστή, οι οποίες ισχύουν μέχρι και την 21η Οκτωβρίου. Η Intel δεν θα προβεί σε καμία ανακοίνωση (Quiet Period) από το τέλος της 12ης Δεκεμβρίου έως την ημερομηνία ανακοίνωσης των επίσημων αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου του 2014, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2015. Στο διάστημα αυτό, όλες οι εκτιμήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δήλωση εμπεριέχει αναφορές σε μελλοντικές εκτιμήσεις (forward-looking statements), σε ανακοινώσεις της εταιρείας ή στις αναφορές για την επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC), θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν μόνο ιστορική αξία και ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα δεδομένα που ίσχυαν πριν την έναρξη της Quiet Period και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση από την εταιρεία.

Παράγοντες Κινδύνου

Οι παραπάνω δηλώσεις και οποιεσδήποτε άλλες σε αυτό το έγγραφο, αναφέρονται σε σχέδια και προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο, το έτος και το μέλλον είναι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων, που εμπεριέχουν έναν αριθμό κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Λέξεις όπως «εκτιμά», «αναμένει», «προσδοκά», «σχεδιάζει», «πιστεύει», «αναζητεί», «αποτιμά», «πιθανώς», «θα» και σχετικές, δηλώνουν εκτιμήσεις για μελλοντικές προσδοκίες. Δηλώσεις που αναφέρονται ή βασίζονται σε προβλέψεις, αβέβαια γεγονότα ή υποθέσεις, επίσης χαρακτηρίζουν δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων.

Πλήθος παραγόντων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα της Intel και αποκλίσεις από τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Intel σχετικά με τέτοιους παράγοντες, ενδέχεται να καταστήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα σημαντικά διαφορετικά από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Intel, επί του παρόντος, θεωρεί τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές σχετικά με τις προσδοκίες τις εταιρείας.

 • Η ζήτηση για τα προϊόντα της Intel είναι σημαντικά μεταβλητή και, στα τελευταία χρόνια, η Intel έχει βιώσει πτωτικές παραγγελίες στο παραδοσιακό τμήμα της αγοράς PC. H ζήτηση ενδέχεται να είναι διαφορετική από τις εκτιμήσεις της Intel, λόγω ενός αριθμού παραγόντων μεταξύ των οποίων αλλαγές στις επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες, εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή των επιπέδων εισοδήματος, αποδοχή από τον πελάτη των προϊόντων της Intel και των  ανταγωνιστών, πιέσεις ανταγωνιστικές και τιμολογιακές, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που αναλαμβάνονται από τους ανταγωνιστές, περιορισμοί στον εφοδιασμό και άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τους πελάτες, αλλαγές στα πρότυπα παραγγελίας των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ακυρώσεων παραγγελιών και αλλαγές στο επίπεδο των αποθεμάτων στους πελάτες.
 • Το ποσοστό μικτού κέρδους ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τις προβλέψεις με βάση το βαθμό αξιοποίησης, τις αλλαγές στις μεθόδους απογραφής των εμπορευμάτων και μεταβολές σχετικά με την εισαγωγή των προϊόντων προς πώληση, αλλαγές στα επίπεδα εσόδων, το μίγμα προϊόντων ανά κατηγορία, το χρόνο και την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας και τα σχετικά κόστη, τα κόστη εισαγωγής, το πλεόνασμα ή την έλλειψη προϊόντων, αλλαγές στο κόστος μονάδων, ατέλειες ή διακοπές στην προμήθεια υλών και πόρων και το επίπεδο ποιότητας και απόδοσης της κατασκευαστικής διαδικασίας. Διακυμάνσεις του μικτού περιθωρίου μπορεί επίσης να προκληθούν από το χρονοδιάγραμμα εισαγωγών των προϊόντων της Intel και σχετικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και της ικανότητας της Intel να ανταποκρίνεται γρήγορα στις τεχνολογικές εξελίξεις και να παρουσιάζει νέα προϊόντα ή να ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά σε υφιστάμενα προϊόντα, παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση και απομείωση περιουσιακών στοιχείων.
 • Η Intel λειτουργεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο, που χαρακτηρίζεται από υψηλά κόστη τα οποία είναι σταθερά ή εξαιρετικά δύσκολο να μειωθούν βραχυπρόθεσμα.
 • Το ποσό, το χρονοδιάγραμμα και άλλες εκτελεστικές δραστηριότητες του προγράμματος εξαγοράς μετοχών της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αλλαγές στις προτεραιότητες της Intel για τη χρήση μετρητών για άλλους σκοπούς, όπως τις δαπάνες λειτουργίας, κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και από τις αλλαγές  στις ταμειακές ροές και μεταβολές στους φορολογικούς νόμους.
 • Η εκτίμηση του συντελεστή φορολογίας βασίζεται στην τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και στα εκτιμώμενα έσοδα. Ο συντελεστής φορολογίας ενδέχεται να επηρεαστεί από διεθνείς κανονισμούς σχετικά με το ποιά κέρδη λογίζονται ως επιτευχθέντα και φορολογητέα, μεταβολές στις εκτιμήσεις των πιστώσεων, των οφειλών και των κρατήσεων, την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους από τις διάφορες φορολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των τόκων και των κυρώσεων και την πιθανότητα τακτοποίησης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
 • Κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα μπορεί να διαφέρουν από τις προσδοκίες ανάλογα με κέρδη ή ζημίες από την πώληση, ανταλλαγή, μεταβολή της εύλογης αξίας ή απόσβεση του χρέους και των επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων, τα επιτόκια, τα ταμειακά διαθέσιμα και μεταβολές στην εύλογη αξία των μέσων παραγωγής.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να θιγούν από δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και φυσικές συνθήκες ή βλάβες σε υποδομές στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Intel, οι πελάτες ή οι προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών συγκρούσεων και άλλων κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια, φυσικές καταστροφές, δυσλειτουργίες/βλάβες υποδομών, προβλήματα υγείας και τις διακυμάνσεις στις τιμές συναλλάγματος.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος των εξαγορών, των εκποιήσεων και άλλων σημαντικών συναλλαγών.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με ατέλειες στα προϊόντα, διορθώσεις (αποκλίσεις από τις δημοσιευμένες προδιαγραφές) και από άσκηση προσφυγών ή ρυθμιστικά θέματα που αφορούν σε ζητήματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, τους μετόχους, τους καταναλωτές, τις συμπράξεις, τη δημοσιοποίηση και άλλα. Μια αρνητική απόφαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση ή δικαστική εντολή που απαγορεύει στην Intel την κατασκευή ή πώληση ενός ή περισσότερων προϊόντων, αποκλείοντας συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, επηρεάζοντας την ικανότητα της Intel να σχεδιάζει τα προϊόντα της ή επιβάλλοντας άλλα διορθωτικά μέτρα, όπως η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μια λεπτομερής συζήτηση αυτών και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Intel περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις SEC της Intel, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης έκθεσης της εταιρείας σύμφωνα με τη Φόρμα 10-Κ και τη Φόρμα 10-Q.

Παρουσίαση των κερδών στο Διαδίκτυο

Η Intel πραγματοποίησε δημόσιο webcast στις 14:00 PDT, σήμερα, στην ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων στο www.intc.com. Μια επαναληπτική εκπομπή και δυνατότητα λήψης σε MP3 θα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Η Intel σχεδιάζει να παρουσιάσει τα κέρδη της για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 στις 15 Ιανουαρίου 2015. Αμέσως μετά την παρουσίαση των κερδών, η εταιρεία σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα σχόλιο του Stacy J. Smith, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, στο www.intc.com/results.cfm. Μια δημόσια παρουσίαση των κερδών της Intel μέσω Διαδικτύου θα ακολουθήσει στις 14:00 PDT στο www.intc.com.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ