Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Σε πλήρη εξέλιξη το έργο των δακτυλικών αποτυπωμάτων από την Space Hellas

spacehellas

Η SPACE HELLAS ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού που διενήργησε η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και υλοποιεί το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης & Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)». Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες και το συμβατικό τίμημα σε 6.848.506 χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης (e-ΤΑΠ), Πανελλαδικής Εμβέλειας, που θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου-διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Το έργο έχει δύο κύριους στόχους, πρώτον την αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών Δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης ταυτότητας–ταυτοποίησης ατόμου και την Εξερεύνηση και Δακτυλοσκοπική έρευνα εγκληματιών, πάντα σε συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και λειτουργίες για την καταπολέμηση του εγκλήματος και δεύτερον τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη από το Υπουργείο και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει επίσης, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, που αφορούν όλες τις εγκληματολογικές εφαρμογές στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Υπουργείου με τους συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, και τέλος την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το συνολικό πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από ένα Κέντρο Δεδομένων και εκατόν ενενήντα οκτώ (198) περιφερειακά σημεία. Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα θα διασυνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πολίτη “Police on line”, με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων, είτε εσωτερικού, είτε εξωτερικού, όπως της INTERPOL, του EURODAC, τα Κεντρικά Συστήματα – Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ, το SIRENE (SIRPIT) και το EUROPOL.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ