Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η Intracom Telecom Συντονίζει το Ερευνητικό Πρόγραμμα REGENCY

intracomtel

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων, συμμετέχει ως συντονιστής στο ερευνητικό πρόγραμμα REGENCY σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα επιχειρήσεων, το οποίο στοχεύει στη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας των εταιρικών πελατών, στην άρτια ενημέρωση για την καταναλωτική τους συμπεριφορά και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών. Το έργο έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2020, με τη συμμετοχή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και των εταιριών VIS Economic & Energy Consultants και DRAXIS.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν κατάλληλα μοντέλα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων πραγματικού χρόνου, αλλά και ιστορικών δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης, με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης  (Machine Learning).  Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων αυτών, που θα παράγονται από έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, θα πραγματοποιείται από μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενεργειακής διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφορετικού τύπου εταιρικών καταναλωτών που θα επιλεχθούν στην αρχική φάση του έργου.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με την πρόσκληση ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04565).


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ