Νέα

Σχέδιο δράσης της Ε.Ε. “ξεκλειδώνει” εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τα startups

startup

Πλεονέκτημα στη νεοφυή επιχειρηματικότητα επιχειρεί να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, "ξεκλειδώνοντας" τη ρευστότητα για τις startup εταιρείες, μέσα από εναλλακτικές - εξωτραπεζικές - πηγές χρηματοδότησης. Ενδεικτικό της σημασίας της πρωτοβουλίας είναι ότι - σύμφωνα με την Επιτροπή - εάν οι αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων της Ε.Ε. ήταν ανεπτυγμένες σε βαθμό αντίστοιχο με αυτόν των ΗΠΑ, το διάστημα 2008 - 2013, περισσότερα από €90 δις θα ήταν διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις.

Εάν οι αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων της Ε.Ε. αναπτυχθούν όσο στις ΗΠΑ, €90 δις θα είναι διαθέσιμα για τις επιχειρήσειςΜε αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή θέτει σε τρίμηνη διαβούλευση σχετική Πράσινη Βίβλο, βάσει της οποίας θα καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης, για να “ξεκλειδώσει” εξωτραπεζικές δυνατότητες χρηματοδότησης, τόσο για νεοσύστατες επιχειρήσεις όσο και για εδραιωμένες εταιρείες και να μειώσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων. Μετά από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και με ορίζοντα το καλοκαίρι, η Επιτροπή θα εκδώσει Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα χάρτη πορείας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών έως το 2019.

Μέσα από την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή επιθυμεί, επίσης, να απομακρύνει τα εμπόδια, που δεν επιτρέπουν σε όσους χρειάζονται χρηματοδότηση να έχουν πρόσβαση σε επενδυτές και να καταστήσει το σύστημα διοχέτευσης των πόρων αυτών - την αλυσίδα επενδύσεων - όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό. Η Ε.Ε. αποσκοπεί στην κατάργηση των φραγμών, που εμποδίζουν τις διασυνοριακές επενδύσεις στην Ε.Ε. και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Όπως διαπιστώνεται, το σημερινό ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι δυσμενές για τις επιχειρήσεις, που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και λιγότερο από τις κεφαλαιαγορές, ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Στόχοι
Στόχος της Πράσινης Βίβλου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι να δώσει το έναυσμα για μια συζήτηση σε όλη την Ε.Ε. σχετικά με τα πιθανά μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των άλλων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., των εθνικών κοινοβουλίων, των επιχειρήσεων, του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και όλων των ενδιαφερομένων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τη γνώμη τους μέχρι τις 13 Μαΐου 2015.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη στόχων, όπως η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς και για έργα υποδομής σε όλη την Ευρώπη, η παροχή βοήθειας στις ΜμΕ, ώστε να μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση εξίσου εύκολα, όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις, η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων με άρση των εμποδίων για τις διασυνοριακές επενδύσεις.

Εργαλεία
Ορισμένα μέτρα, που θα μπορούσαν να ληφθούν στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι η εφαρμογή του Κανονισμού για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, η τιτλοποίηση “υψηλής ποιότητας”, οι τυποποιημένες πιστωτικές πληροφορίες για τις ΜμΕ, οι ιδιωτικές τοποθετήσεις και η αναθεώρηση της οδηγίας περί ενημερωτικών δελτίων. Πρόκειται για τομείς, όπου η ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος είναι ευρέως αναγνωρισμένη και υπάρχει δυνατότητα για άμεσα οφέλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ