Νέα

Επιχορηγήσεις €4,66 δις σε ΜμΕ μέσω του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ-κίνηση

espa2014-2020

Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια €4,66 δις αποκτούν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση). Η Δράση περιλαμβάνεται στα 18 προγράμματα της Ε.Ε. για την Ελλάδα (5 εθνικά και 13 περιφερειακά), για την περίοδο 2014 - 2020, τα οποία θα παρέχουν συνολικές επιχορηγήσεις άνω των €17 δις και τα οποία ενέκρινε στο σύνολό τους η Ε.Ε. στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση” αναμένεται να ενισχύσει τουλάχιστον 1.185 επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων προϊόντων, οδηγώντας σε αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας εννέα στρατηγικών τομέων κατά τουλάχιστον €11 δις και αύξηση των εξαγωγών τους κατά €1,1 δις.

Επίσης, θα παρέχει υποστήριξη σε τουλάχιστον 22.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οδηγώντας στη δημιουργία τουλάχιστον 8.430 νέων θέσεων εργασίας (στις επιχειρήσεις που έλαβαν υποστήριξη).


Με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων αναμένεται να κινητοποιηθούν επιπλέον €3,5 δις από ιδιωτικούς πόρους για να ενισχυθούν οι δημόσιες δαπάνες.

Συνολικά, το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ-κίνηση προωθεί την καινοτομία και την υποστήριξη των ΜΜΕ, ιδιαίτερα σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: γεωργικά είδη διατροφής, ενέργεια, αλυσίδα ανεφοδιασμού, πολιτιστικοί και δημιουργικοί κλάδοι, περιβάλλον, τουρισμός/ πολιτισμός, ΤΠΕ, υγεία.

Αναμένεται αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ έως 20% και διπλασιασμός του αριθμού των Ευρεσιτεχνιών

Στα αναμενόμενα οφέλη από το ΕΠ “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση” περιλαμβάνεται ο διπλασιασμός του αριθμού των Ευρεσιτεχνιών, η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ έως 20% στις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο ανεπτυγμένες, από το πολύ χαμηλό επίπεδο του 8 % που είναι σήμερα.

Επίσης, αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση, μέχρι το 2020, της ευρυζωνικής κάλυψης σε 100% και των ευρυζωνικών συνδέσεων NGA από το ζωνικό εύρος των 100 Mbps κατά 50%.

Η συνεισφορά της ΕΕ στο “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση” είναι €3,64 δις (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ: €2,97 δις και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ: €675 εκατ.).

Τα εθνικά προγράμματα

Συνολικά, μέσω των 18 προγραμμάτων αναμένεται να υποστηριχθούν 34.500 μικρομεσαίες εταιρείες, ενώ υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 2.700 νέες επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναμένεται η συνεργασία 2.000 ΜΜΕ με ερευνητικούς φορείς, ώστε να προαχθούν η έρευνα και η καινοτομία. Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων, αναμένεται αύξηση κατά 16.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ενώ περίπου 8.000 νέοι ερευνητές θα μπορέσουν να εργαστούν σε υποστηριζόμενους φορείς.

Τα εθνικά προγράμματα, εκτός από το “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση”, περιλαμβάνουν:

 • Το Πρόγραμμα “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη”: Είναι το σημαντικότερο, από οικονομική άποψη, πρόγραμμα με προϋπολογισμό €5,15 δις και με συνεισφορά ύψους €4,33 δις από την ΕΕ για παρεμβάσεις στους τομείς των υποδομών για τις μεταφορές, του περιβάλλοντος και της ενεργειακής απόδοσης.
 • Πρόγραμμα “Τεχνική βοήθεια”:  Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε €402 εκατ., με υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.
 • Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης”: Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα €377 εκατ., με υποστήριξη ύψους €200 εκατ. από το ΕΚΤ. Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν δράσεις για την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον δημόσιο τομέα.
 • Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό”: Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα €2,104 δις με υποστήριξη €1,933 δις  από το ΕΚΤ και €171 εκατ. από την πρωτοβουλία “Εγγύηση για τη Νεολαία”.

Τα Περιφερειακά προγράμματα, που περιλαμβάνονται στο “πακέτο”, που ενέκρινε η Ε.Ε., αφορούν:

 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €406 εκατ.
 • Κεντρική Μακεδονία: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €711,8 εκατ.
 • Δυτική Μακεδονία: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €264,5 εκατ.
 • Ήπειρος: Συνολικές επενδύσεις ύψους €325,8 εκατ.
 • Θεσσαλία: Η Θεσσαλία σχεδιάζει να υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου €401 εκατ.
 • Στερεά Ελλάδα: Το συνολικό ύψος των επενδύσεων για την Στερεά Ελλάδα ανέρχεται σε €190,05 εκατ.
 • Αττική: Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε €1,14 δις, εκ των οποίων €678,3 εκατ. από το ΕΤΠΑ και €233,7 εκατ. από το ΕΚΤ για την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην περιφέρεια. Περίπου το 18% των επενδύσεων επικεντρώνεται στην καινοτομία, τη χρήση των ΤΠΕ και την υποστήριξη των ΜΜΕ στην Αττική. Αναμένεται ότι 250 επιχειρήσεις θα συνδεθούν με ερευνητικά ιδρύματα, ενώ θα υποστηριχθούν 3.800 ΜΜΕ προκειμένου να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αναμένεται αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΑΚ) κατά 65%. Το 25% των επενδύσεων θα επικεντρωθεί στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων.
 • Δυτική Ελλάδα: Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε €491 εκατ.
 • Ιόνια Νησιά: Συνολικό ποσό: €226,92 εκατ.
 • Πελοπόννησος: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €270,3 εκατ.
 • Βόρειο Αιγαίο: Συνολικό ύψος των επενδύσεων: €301,7 εκατ.
 • Νότιο Αιγαίο: Συνολικό ύψος των επενδύσεων: περίπου €168 εκατ.
 • Κρήτη: Συνολικές επενδύσεις: περίπου €434,8 εκατ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ