Νέα

Πρόγραμμα €50 εκατ. για την ενίσχυση της χρήσης των ΤΠΕ στις ΜμΕ

ependiseisnew

Επενδύσεις για την αναβάθμιση του τεχνολογικού και εμπορικού εξοπλισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, ενισχύει με €50 εκατ. το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Δυναμικά”. Πρόκειται για τη μία από τις δύο εμπροσθοβαρείς δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία ήδη ξεκινά, καθώς προδημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη.

Η δράση αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (εκτός τουριστικών εταιρειών), με επενδύσεις από €20.000 μέχρι και €300.000, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί  της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Θα ενισχυθούν επενδύσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕΤο πρόγραμμα “Επιχειρούμε Δυναμικά» έχει ως στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στην εξωστρέφεια και τη διείσδυση σε νέες αγορές. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους παραπάνω στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ για τις ανάγκες του προγράμματος, ως “υφιστάμενη” χαρακτηρίζεται μια επιχείρηση που έχει κλείσει, τουλάχιστον, μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

Ανά περιφέρεια
Η δημόσια δαπάνη των €50 εκατ. κατανέμεται στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας ως εξής: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία: €30 εκατ., Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: €7 εκατ., Αττική: €9,5 εκατ., Στερεά Ελλάδα: €2 εκατ. και Νότιο Αιγαίο €1,5 εκατ.

Το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Δυναμικά” εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)” του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιλέξιμες Ενέργειες
Οι επιλέξιμες ενέργειες, που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα, περιλαμβάνουν την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της χρήσης της τεχνολογίας, την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρήσεων, την υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, την πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, την προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, τα δικαιώματα τεχνογνωσίας και την αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή, μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ