Νέα

Νέα Κοινοτική Οδηγία για το phishing και το skimming

phishing728

Τη θέση του για την Οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας, που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, ενέκρινε στις 9 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μετά από την έγκριση, το Συμβούλιο είναι, πλέον, έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, μόλις εγκρίνει και αυτό τη θέση του.

Καταπολέμηση της απάτης με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Αφορά πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονικές αγορέςΑφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίσει τη θέση του, κάτι που προβλέπεται να γίνει τον Ιούνιο σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, θα αρχίσουν τριμερείς διαπραγματεύσεις με σκοπό να υπάρξει συμφωνία το συντομότερο δυνατόν.

Η Οδηγία στοχεύει στην επικαιροποίηση των υφιστάμενων κανόνων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νομικό πλαίσιο σαφές και τεχνολογικά ουδέτερο. Καταργεί, επίσης, λειτουργικά εμπόδια, που παρακωλύουν τις έρευνες και τις διώξεις, ενώ προβλέπει δράσεις για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με δόλιες τεχνικές, όπως το ηλεκτρονικό “ψάρεμα” (phishing) και η αντιγραφή δεδομένων κάρτας (skimming).

“Τα κρούσματα απάτης, που σχετίζονται με πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονικές αγορές, πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς. Οι δόλιες αυτές τεχνικές όχι μόνο χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εγκληματικών ομάδων, αλλά υπονομεύουν την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, καθώς οι πολίτες διστάζουν περισσότερο να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές. Πρέπει να πατάξουμε το φαινόμενο αυτό και να στείλουμε σαφές μήνυμα σε όσους διαπράττουν τέτοιου είδους απάτες”, αναφέρει το Συμβούλιο.

Κύρια στοιχεία της Οδηγίας

Η Οδηγία επιδιώκει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις παραδοσιακές πληρωμές με μέσα πλην των μετρητών, όπως είναι οι τραπεζικές κάρτες και οι επιταγές, αλλά και νέους τρόπους πληρωμής: ηλεκτρονικά πορτοφόλια, πληρωμές μέσω κινητών τηλέφωνων και άλλων συσκευών, εικονικά νομίσματα.

Η οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα ακόλουθα:

- Τη διεύρυνση του πεδίου των αδικημάτων, ώστε να καλύπτει, για παράδειγμα, τις συναλλαγές με εικονικά νομίσματα.

- Την εναρμόνιση των ορισμών για μια σειρά ηλεκτρονικών εγκλημάτων, όπως η παραβίαση υπολογιστή (hacking) και το ηλεκτρονικό “ψάρεμα”.

- Τη θέσπιση ελάχιστου επιπέδου για τις μέγιστες ποινές, που μπορούν να επιβληθούν σε φυσικά πρόσωπα.

- Την αποσαφήνιση του πεδίου της δικαιοδοσίας, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη αντιμετώπιση της διασυνοριακής απάτης.

- Τη βελτίωση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

- Τη βελτίωση της πρόληψης και της ενημέρωσης των πολιτών, για να μειωθεί ο κίνδυνος να πέσουν θύμα απάτης.

Η Οδηγία προβλέπει ελάχιστους κανόνες και επομένως, τα κράτη - μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίσουν αυστηρότερες ρυθμίσεις, όπως ευρύτερο ορισμό των αδικημάτων και μεγαλύτερες ποινές.

Ιστορικό

Η σχετική Οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2017 στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η κυβερνοασφάλεια. Αντικαθιστά την απόφαση - πλαίσιο του Συμβουλίου 2001/413/ΔΕΥ, η οποία θεσπίστηκε το 2001.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ