Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

announcements_cover
Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές, access control, λοιπά είδη πληροφορικής) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται στο ποσό των €52.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1723 του Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (Ε.Φ. 05/680).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014, στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (Λ. Συγγρού 60, 117 42, Αθήνα).

Για περαιτέρω συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 213 215 8814, 213 215 8820 και 213 2158818 -19 (για ερωτήματα τεχνικού χαρακτήρα ή για τις τεχνικές προδιαγραφές).

Προκήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .pdf