Γενική Συνέλευση Μελών του ΣΕΠΕ

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022
Αρ. Πρωτ. 352

Προς 
τους Νομίμους Εκπροσώπους και 
τους Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους 
των Επιχειρήσεων - Μελών του ΣΕΠΕ

Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης (Αρ. Πρωτ.: 314/10-6-2022) προς τις Επιχειρήσεις - Μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σας υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο Athens Hyatt (Λεωφόρος Συγγρού 115, Αθήνα 117 45) θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠΕ.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα: Έκθεση Πεπραγμένων - Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου, Έργο Επιτροπών ΣΕΠΕ, Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης, Έγκριση Ισολογισμού 2021, Απαλλαγή Ευθύνης Μελών Δ.Σ., Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών, Προτάσεις Μελών, Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. III του Καταστατικού, στη Συνέλευση μετέχουν όλα τα τακτικά, ειδικά, έκτακτα και επίτιμα Μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς ενήμερα. Μετέχουν ή αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όπως ορίζεται στο άρθρο 5 I.V. του παρόντος Καταστατικού.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κύριος Άδωνις Γεωργιάδης και ο Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Μάριος Κάτσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. III του Καταστατικού, στη Συνέλευση μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς ενήμερα. Μετέχουν ή αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 I.V. του παρόντος Καταστατικού.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, τόσο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όσο και για την ενημέρωση σας σχετικά με τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο ΣΕΠΕ κατά το τελευταίο έτος, μέσω συνεχών επαφών με φορείς της πολιτείας και της αγοράς, αλλά και μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις διαβουλεύσεις, που σχετίζονται με θέματα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτα Παπαρίδου 
  O Γενικός Γραμματέας
Σπύρος Πουλίδας

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022
Αρ. Πρωτ. 314

Προς 
τους Νομίμους Εκπροσώπους και 
τους Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους 
των Επιχειρήσεων - Μελών του ΣΕΠΕ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση του, της 26ης Μαΐου 2022, καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη του ΣΕΠΕ κατά το έτος 2022, σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (Λ. Συγγρού 115, Αθήνα 117 45), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έκθεση Πεπραγμένων - Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Έργο Επιτροπών ΣΕΠΕ
  3. Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης [PDF]
  4. Έγκριση Ισολογισμού 2021 [PDF]
  5. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών Δ.Σ.
  6. Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών
  7. Προτάσεις Μελών
  8. Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. III του Καταστατικού, στη Συνέλευση μετέχουν όλα τα τακτικά, ειδικά, έκτακτα και επίτιμα Μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς ενήμερα. Μετέχουν ή αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όπως ορίζεται στο άρθρο 5 I.V. του παρόντος Καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Ι του Καταστατικού, κάθε τακτικό και ειδικό Μέλος του Συνδέσμου έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται, ομιλεί και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού και να μετέχει γενικά σε κάθε δραστηριότητα του Συνδέσμου, εκπροσωπούμενο από ένα και μόνο συγκεκριμένο άτομο (το οποίο καλείται "Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος"). Κάθε δε επίτιμο και έκτακτο Μέλος του Συνδέσμου έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται και ομιλεί στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου και να μετέχει γενικά σε κάθε δραστηριότητα του Συνδέσμου, εκπροσωπούμενο από ένα και μόνο συγκεκριμένο άτομο (που θα λέγεται στη συνέχεια “Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος”).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. VIΙ του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά και ειδικά Μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της και πάντως πριν την έγγραφή τους στον κατάλογο.

Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος κάθε Μέλους θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ιδιότητες στο μέλος: ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για Α.Ε., ο Διαχειριστής προκειμένου για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, κ.λπ., ο Επιχειρηματίας σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ή ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ προκειμένου για Σύνδεσμο.

Σε περίπτωση απώλειας της παραπάνω ιδιότητας στο μέλος, το μέλος οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπό της, ειδοποιώντας εγγράφως το Σύνδεσμο.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. IV του ισχύοντος πλέον καταστατικού, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος κάθε μέλους, μπορεί να αναπληρωθεί από άλλον που διορίζεται προσωρινά με ειδική απόφαση της Διοικήσεως του μέλους και για την ορισμένη χρονική διάρκεια.

Απόφαση της Διοίκησης είναι η εξουσιοδότηση του Νομίμου Εκπροσώπου ή απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ για τις ΑΕ, η εξουσιοδότηση του Νομίμου Εκπροσώπου ή απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για τις ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ και ΙΚΕ, η εξουσιοδότηση του επιχειρηματία για τις προσωπικές επιχειρήσεις και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνδέσμους (επισυνάπτονται υποδείγματα).

Επισημαίνεται ότι  φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου Μέλους, δύναται να εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπήσει μόνο μέχρι μια (1) ακόμη επιχείρηση – Μέλος, φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου Συνδέσμου δεν μπορεί να εκπροσωπήσει άλλο Μέλος και φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου Μέλους, ως ορίζεται στις υπό του άρθρου 5 παρ. I αναφερόμενες ιδιότητες,  μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο μέχρι ένα (1) Μέλος. Η αναπλήρωση ισχύει για όλες τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, πλην του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Προκειμένου λοιπόν να είναι δυνατή η ενημέρωση του μητρώου του ΣΕΠΕ και η νομιμοποίηση των Μελών του στις εργασίες της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης, είναι απαραίτητο όλες οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν έγκαιρα στο ΣΕΠΕ τα νομιμοποιητικά έγγραφα, που απαιτούνται σύμφωνα με το Καταστατικό, αλλά και να εκπληρώσουν άμεσα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι του Συνδέσμου. Σχετική ενημέρωση παρέχεται από τη Γραμματεία του Συνδέσμου. Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με την αντιπροσώπευση ή την αναπλήρωση, παρακαλούμε απευθύνεστε στο Νομικό Τμήμα του Συνδέσμου μας.

Τονίζεται, ότι κατά την προσέλευση στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι ως και οι Αναπληρωτές τους, θα πρέπει να φέρουν έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητα τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγγραφή τους στον κατάλογο των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση Μελών.

Για την πραγματοποίηση της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης θα τηρηθούν τα μέτρα που έχουν ορισθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19 σύμφωνα και με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών και της Διεύθυνσης του ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens.

Παρακαλούμε όσα Μέλη του Συνδέσμου μας, έχουν προτάσεις που επιθυμούν να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, να τις υποβάλλουν με e-mail στα γραφεία του Συνδέσμου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι η παρούσα πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν στα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης μπορείτε να τα αναζητήσετε στο portal του ΣΕΠΕ, στην παρακάτω διεύθυνση http://www.sepe.gr/GA κάνοντας χρήση του ονόματος χρήστη: member, του κωδικού ασφαλείας: SEPEga.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτα Παπαρίδου 
  O Γενικός Γραμματέας
Σπύρος Πουλίδας