Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, ως προς την δομή του, χωρίζεται στα παρακάτω μέρη:

 1. Προοίμιο
 2. Σκοπός - Αντικείμενο Επιτροπών
 3. Σύσταση και Κατάργηση Επιτροπών
 4. Σύνθεση Επιτροπών
 5. Συγκρότηση Επιτροπών σε Σώμα
 6. Λειτουργία Επιτροπών
 7. Υποεπιτροπές - Ομάδες Εργασίας
 8. Υποχρεώσεις Μελών των Επιτροπών
 9. Απώλεια Ιδιότητας Μέλους Επιτροπής
 10. Αντικατάσταση Μελών - Επιλογή Νέων Μελών
 11. Ρυθμίσεις Πλαισίου
 12. Έναρξη Ισχύος.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠΕ την 24η Μαΐου 2003.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών