ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 8

6 ΤΕΥΧΟΣ 42
Ε Ρ Ε Υ Ν Α
Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας 2014
Σύμφωνα με την έρευνα “The Global
Information Technology Report 2014”,
του World Economic Forum, την πρωτοκα-
θεδρία στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας -
Networked Readiness Index (NRI) κρατούν
οι προηγμένες βορειο-ευρωπαϊκές χώ-
ρες, οι “Ασιατικές Τίγρεις” και μερικές από
τις πιο προηγμένες οικονομίες της Δυτικής
Ευρώπης.
Πιο αναλυτικά, στην κορυφή της σχετικής κα-
τάταξης για το 2014 δεν υπήρξαν διαφορο-
ποιήσεις έναντι του 2013. Έτσι, η Φινλανδία
παραμένει στην 1η θέση διεθνώς, (με βαθ-
μολογία 6,04), η Σιγκαπούρη στη 2η (5,97),
η Σουηδία στην 3η (5,93) η Ολλανδία στην
4η (5,79), η Νορβηγία στην 5η (5,70) και η
Ελβετία στην 6η θέση με βαθμολογία 5,62.
Την πρώτη δεκάδα των κρατών με τις καλύ-
τερες επιδόσεις στο δείκτη NRI συμπληρώ-
νουν οι ΗΠΑ, που βρέθηκαν στην 7η θέση
(5,61), βελτιώνοντας κατά δύο κλίμακες την
επίδοση τους σε σχέση με το 2013, το Χονγκ
Κονγκ (5,60), που ανέβηκε έξι θέσεις και το
Ηνωμένο Βασίλειο να καταλαμβάνει τη 10η
θέση μεταξύ των πρωταθλητών (5,54), έχο-
ντας, ωστόσο, χάσει δύο θέσεις σε σχέση
με το 2013.
Για τη συγκρότηση του Δείκτη Ψηφιακής
Ετοιμότητας αξιολογούνται τέσσερις άξονες:
Περιβάλλον (πολιτικό, κανονιστικό, επιχειρη-
ματικό, καινοτομικό), Ετοιμότητα (υποδομές
και ψηφιακό περιεχόμενο, οικονομική προ-
σιτότητα, δεξιότητες), Χρήση (προσωπική,
επαγγελματική, κυβερνητική) και Επιπτώσεις
(οικονομικές, κοινωνικές).
Ευρώπη
Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυ-
στήματος, ως βασικού συστατικού για την
ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνι-
στικότητας. Ως αποτέλεσμα, όπως παρατη-
ρούν οι αναλυτές, πολλές ευρωπαϊκές χώρες
οδηγούν την κατάταξη στο NRI, με έξι
ευρωπαϊκές, Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία,
Νορβηγία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο,
να βρίσκονται στο “top 10”.
Εξάλλου, όπως επισημαίνεται στην έκθεση,
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές
επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργηθούν οι
απαραίτητες συνέργειες, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει αναπτύξει το Ψηφιακό Θεματολό-
γιο, ως μία από τις επτά εμβληματικές πρωτο-
βουλίες στο πλαίσιο της ανάπτυξης της στρα-
τηγικής Ευρώπη 2020. Πάντως, οι συντά-
κτες της μελέτης παρατηρούν ότι, παρά τις
προσπάθειες αυτές, το ψηφιακό χάσμα με-
ταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών παραμέ-
νει, με τις χώρες της Νότιας, Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης να συνεχίζουν να υστε-
ρούν. Η κατάταξη των χωρών βάσει του Δεί-
κτη Ψηφιακής Ετοιμότητας, παρουσιάζεται
στον Πίνακα 1.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook