ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 6

4 ΤΕΥΧΟΣ 42
Η διάχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και
των πλεονεκτημάτων που δίνει η τεχνο-
λογία στους “μη ειδικούς” - στους εργα-
ζόμενους, στις μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις, στις συναλλαγές με το κράτος - εί-
ναι μείζον πολιτικό ζήτημα. Αποτελεί μεί-
ζον πολιτικό διακύβευμα, καθώς σχετί-
ζεται με τα κεντρικά ζητήματα της ισό-
τητας των ευκαιριών και της αξιοπιστίας
του κράτους.
Για παράδειγμα, η αύξηση της ανταγωνι-
στικότητας των επιχειρήσεων, μέσα από
τον ψηφιακό κόσμο, μεταφράζεται σε αύ-
ξηση των θέσεων εργασίας. Αναλόγως, η
χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πο-
λίτες, όταν συναλλάσσονται με το κράτος,
συνδέεται με την εξασφάλιση της διαφά-
νειας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυ-
γής, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι χρειαζόμαστε πε-
ρισσότερους ψηφιακά “εγγράμματους”,
ώστε να προχωράει, αλλά και να αναβαθ-
μίζεται συνεχώς η νέα “μηχανή» ανάπτυ-
ξης και κοινωνικής προόδου, η οποία με με-
γάλες θυσίες και κόπο έχει αρχίσει να συ-
ναρμολογείται.
Ειδικά σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των
επενδύσεων, η συμμαχία για τις ψηφια-
κές δεξιότητες είναι απαραίτητη και για τα
δύο μεγάλα στοιχήματα που συνδέονται με
αυτή. Αφενός, για τη βελτίωση του επεν-
δυτικού περιβάλλοντος, αφετέρου για τη
διάχυση του πλούτου από τις επενδύσεις
στην κοινωνία.
Το πρώτο σημαίνει, κυρίως, ένα περισσότε-
ρο ηλεκτρονικό κράτος, που κάνει γρήγο-
ρα και αξιόπιστα τη δουλειά του. Το δεύτε-
ρο σημαίνει ανθρώπινο δυναμικό με ψηφι-
ακές δεξιότητες, ώστε να καταλαμβάνει τις
θέσεις εργασίας, που δημιουργούνται από
τις επενδύσεις.
Παράλληλα, η αξιοποίηση των στρατηγικών
επενδύσεων που έχουμε, ήδη, προσελκύ-
σει συνδέεται άμεσα με τον τομέα Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση του παλαιού
αεροδρομίου του Ελληνικού, μια επένδυ-
ση €7,5 δις, που δημιουργεί ένα από τα με-
γαλύτερα μητροπολιτικά πάρκα στον κό-
σμο και συνδυάζεται με ήπια ανάπτυξη
Α Ρ Θ Ρ Ο
Νότης Α. Μηταράκης
Χρειαζόμαστε
ψηφιακά “εγγράμματους”
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, μέσα από
τον ψηφιακό κόσμο, μεταφράζεται
σε αύξηση των θέσεων εργασίας
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook