ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 16

14 ΤΕΥΧΟΣ 42
Ε Ρ Ε Υ Ν Α
Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης
στην Ελλάδα για 8o συνεχόμενο τρίμηνο
Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων εργοδοτών
στην οικονομία ενισχύεται για 8ο συνεχό-
μενο τρίμηνο, για το διάστημα Ιούλιος - Σε-
πτέμβριος 2014, με τον Δείκτη των Προο-
πτικών Απασχόλησης να διαμορφώνεται στο
+8%. Οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδοτών
για την πορεία των προσλήψεων είναι θετι-
κές για οκτώ από τους εννέα τομείς της οι-
κονομίας και είναι οι ισχυρότερες που έχουν
καταγραφεί από το 4ο τρίμηνο του 2008.
Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης δι-
αμορφώνονται στο +13% το 3ο τρίμηνο του
2014, καθώς το 20% των εργοδοτών ανα-
μένει αύξηση των ατόμων που απασχολεί,
το 7% μείωση και το 68% εκτιμά ότι δεν θα
υπάρξει μεταβολή. Σε συνέχεια της εποχι-
κής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνο-
λικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώ-
νονται στο +8%, βελτιωμένες κατά 3 ποσο-
στιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγού-
μενο τρίμηνο και κατά 10 ποσοστιαίες μονά-
δες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους.
“Ο δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης βελ-
τιώνεται αργά, πλην σταθερά, τα τελευταία δύο
χρόνια. Αυτό το μοτίβο, ενδεικτικό της αποκα-
τάστασης της εμπιστοσύνης των εργοδοτών
μετά από μια μακρά, μετα-υφεσιακή περίοδο,
είναι οπωσδήποτε θετικό. Ωστόσο, τα δεδομέ-
να που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι αυτή
η θετική τάση δεν αφορά τους οργανισμούς
κάθε μεγέθους στον ίδιο βαθμό. Η αισιοδοξία
σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις ανεβαίνει όσο
μεγαλώνει το μέγεθος ενός οργανισμού, ενώ
παρατηρούμε ότι η διαφοροποίηση του Δεί-
κτη των Προοπτικών Απασχόλησης ανάμεσα
σε μεγάλους και micro (>10 εργαζόμενοι) ορ-
γανισμούς φτάνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Δυστυχώς οι μικρότεροι σε μέγεθος οργανισμοί
έχουν λιγότερους πόρους να διαθέσουν στην
εύρεση, επιλογή και διακράτηση ανθρώπινου
δυναμικού, καθώς επίσης και σημαντικά πιο
περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση,
Οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδοτών
για την πορεία των προσλήψεων είναι θετικές
για οκτώ από τους εννέα τομείς της οικονομίας
και είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί
από το 4ο τρίμηνο του 2008
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook