ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 12

10 ΤΕΥΧΟΣ 42
Ε Ρ Ε Υ Ν Α
Αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2014 των εισηγμένων
εταιρειών στο ΧΑ
Σε πιο απάνεμα νερά δείχνουν να κινούνται
συνολικά οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, με την πορεία των οικονο-
μικών μεγεθών, κατά το 2ο τρίμηνο της τρέ-
χουσας χρήσης, να συνηγορεί υπέρ της στα-
διακής εισόδου σε μια περίοδο μεγαλύτερης
σταθερότητας. Οι μεγάλες διακυμάνσεις των
παρελθόντων περιόδων υποχωρούν, με τη
μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων - χαρα-
κτηριστικό όλου του προηγούμενου διαστή-
ματος - να δίνει τη θέση της σε μια πιο ομα-
λή πορεία, η οποία -εφόσον δεν υπάρξουν
εκπλήξεις- αναμένεται να εμπεδωθεί στο 3ο
τρίμηνο της χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση, η αίσθηση ότι η οικονο-
μία πλέον έχει προσεγγίσει ή βρίσκεται σε
έναν πυθμένα αποτυπώνεται και στα μεγέθη
των επιχειρήσεων. Οι διαφοροποιήσεις μπο-
ρεί να παραμένουν μεταξύ των κλάδων ή ακό-
μα και ανάμεσα σε επιχειρήσεις του ίδιου κλά-
δου, η μεταβλητότητα, ωστόσο, των αποτε-
λεσμάτων έχει μειωθεί. Άλλωστε, το σημείο
αντιστροφής οφείλει να έχει αυτά τα χαρα-
κτηριστικά, καθώς ένα τρίμηνο με απότομες
θετικές μεταβολές θα δημιουργούσε προβλη-
ματισμό ως προς την διατηρησιμότητα του.
Σε γενικές γραμμές, ενδεικτικό είναι το γε-
γονός ότι παρουσιάζεται εμφανίζεται ένα
κλίμα ισορροπίας στην αγορά, με το εύ-
ρος μεταξύ ζημιογόνων και κερδοφόρων
εταιρειών, σε απόλυτα μεγέθη κερδοφορί-
ας, να έχει μειωθεί. Και αυτό γιατί αφενός
όσες επιχειρήσεις έχουν απομείνει έχουν
κάνει σοβαρές προσπάθειες αναδιάρθρω-
σης, που πλέον αποτυπώνονται στα περι-
θώρια κέρδους και αφετέρου έχουν απο-
χωρήσει από την αγορά δυνάμεις, που λει-
τουργούσαν με αθέμιτο τρόπο.
Οι κερδοφόρες εταιρείες ανήλθαν σε 85 και
οι ζημιογόνες σε 124. Από αυτές, 32 είχαν
μείωση κερδών, οι 32 αύξηση, οι 21 επέ-
στρεψαν σε κέρδη, οι 32 αύξησαν τις ζημιές
τους, οι 78 τις μείωσαν και οι 14 επέστρεψαν
σε ζημιές. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι κα-
θοριστικός, καθώς αποτυπώνει το συστημικό
κίνδυνο των συναλλαγών μεταξύ των επιχει-
ρήσεων, αλλά και των δυνητικών νέων προ-
βλέψεων, που πιθανόν θα κληθούν να εγγρά-
ψουν οι τραπεζικοί ισολογισμοί.
Η αύξηση της ζήτησης τονώνει τον κύκλο
εργασιών
Συνολικά οι 209 εισηγμένες στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών, που έχουν δημοσιεύσει ισολο-
γισμούς, κατέγραψαν, σε επίπεδο εξαμήνου,
οριακή αύξηση 0,6% του κύκλου εργασιών,
ο οποίος ανήλθε στα €33,2 δις έναντι €32,9
δις ένα χρόνο νωρίτερα.
Η σταθεροποίηση των πωλήσεων αποτελεί
ενδεχομένως και μια ένδειξη ανελαστικότη-
τας του συνόλου των εισηγμένων, καθώς,
αφενός οι εταιρίες δεν μπορούν να δημιουρ-
γήσουν καινούριο τζίρο χωρίς την πιστωτική
συνδρομή των τραπεζών, αφετέρου έχουν
τις εσωτερικές δυνάμεις (ρευστότητα, μερί-
δια αγορών) για να μην χάσουν άλλα έσοδα.
Η εξεταζόμενη περίοδος, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά στη γραμμή των λειτουργικών κερ-
δών, είναι σαφώς πιο ενθαρρυντική, με αι-
σθητές βελτιώσεις σε σχέση με πέρυσι, αλλά
και με το 1ο τρίμηνο της χρονιάς. Συγκεκριμέ-
να, τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά
8,7% στα €3,2 δις από €2,9 δις το 1ο εξά-
μηνο του 2013, αντανακλώντας τη μείωση
του κόστους, αλλά και την ενσωμάτωση της
εποχικής επίδρασης της ζήτησης της πασχα-
λινής περιόδου.
Στον αντίποδα, το μελανό σημείο της εξεταζό-
μενης περιόδου αποτελεί η πορεία των κερ-
δών μετά από φόρους και δικαιώματα μειο-
ψηφίας, τα οποία υποχώρησαν κατά 83,3%
το 1ο εξάμηνο 2014, διαμορφούμενα σε
Εμφανίζεται ένα κλίμα ισορροπίας στην αγορά,
με το εύρος μεταξύ ζημιογόνων και κερδοφόρων
εταιρειών, σε απόλυτα μεγέθη κερδοφορίας,
να έχει μειωθεί
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook