ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 1

Τε ύ χο ς 42 , Ι ο ύλ ι ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς 2014
WORLD ECONOMIC FORUM
Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας 2014
BETA ΧΡΗΜΑΡΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2014
των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ
MANPOWERGROUP
Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης
στην Ελλάδα για 8o συνεχόμενο τρίμηνο
ΙΟΒΕ
Ρεκόρ εξαετίας του Δείκτη Οικονομικού
Κλίματος τον Ιούνιο 2014 στην Ελλάδα
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
Big data, big deal, big challenge
SYMANTEC
Εύκολος στόχος για τους κυβερνο-εγκληματίες,
ο ηλεκτρονικός μας εαυτός
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
e-Skills for Jobs 2014
Καταλύτης δημιουργίας νέων θέσεων
απασχόλησης, οι ψηφιακές τεχνολογίες
ΝΟΤΗΣ Α. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Χρειαζόμαστε ψηφιακά
“εγγράμματους”
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook