ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 10

8 ΤΕΥΧΟΣ 42
Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας 2014
Ελλάδα
Αν και βελτιώθηκε η επίδοση της Ελλάδας
στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας, μεγάλω-
σε η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από
τους πρωτοπόρους της ψηφιακής οικονομί-
ας, καθώς η Ελλάδα διολίσθησε στην 74η
θέση, σε σχέση με το 2013, συγκεντρώνο-
ντας βαθμολογία 3,95. Η προηγούμενη επί-
δοση της χώρας ήταν η 64η θέση μεταξύ
144 κρατών, με βαθμολογία 3,9.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η Ελλάδα, αν
και έχασε θέσεις στην κατάταξη μεταξύ των
πιο προηγμένων τεχνολογικά και διασυνδε-
δεμένων ψηφιακά χωρών, κατάφερε, ωστό-
σο, να βελτιώσει - έστω και ελαφρά - τη συνο-
λική βαθμολογία της, εμφανίζοντας, μάλιστα,
πρόοδο σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες.
Πάντως και παρά τις προσπάθειες που κατα-
βάλλει η χώρα, ώστε να “τοποθετηθεί” κα-
λύτερα στο διεθνή ψηφιακό χάρτη, το 2014
τήρησε την παράδοση των τελευταίων ετών,
που τη θέλει να χάνει έδαφος όσον αφορά την
υιοθέτηση της καινοτομίας και των μεταρρυθ-
μίσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.
Από τα στοιχεία της μελέτης για τη διαχρονι-
κή πορεία της χώρας (2007-2014), προκύ-
πτει ότι αξιολογείται από στάσιμη έως πτωτι-
κή, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως
το 2007, όταν η Ελλάδα κατέλαβε την καλύ-
τερη, μέχρι σήμερα, επίδοση της, κατακτώ-
ντας την 48η θέση μεταξύ 122 χωρών με
βαθμολογία 4.
Έκτοτε, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε θέμα-
τα ψηφιακής τεχνολογίας, εμφανίζουν στα-
σιμότητα, με ελάχιστες αυξομειώσεις, που
σίγουρα δεν επαρκούν, για να αποσπάσουν
τη χώρα από τα κράτη με μέτρια επιτεύγμα-
τα σε ζητήματα νέων τεχνολογιών και να την
κατατάξουν στις ώριμες τεχνολογικά αγορές.
Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυστήματος,
ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας
Οι χρονιές - σταθμοί, όπου η Ελλάδα προ-
σπάθησε να κάνει τη διαφορά, ήταν επίσης
το 2009, οπότε η χώρα μας απέσπασε την
55η θέση μεταξύ 134 κρατών (με βαθμο-
λογία επίσης 4), το 2010, όταν κατάφερε να
κατακτήσει την 56η θέση μεταξύ 142 κρα-
τών (με βαθμολογία 3,8), αλλά και το 2012
(59η θέση μεταξύ 142 χωρών με βαθμολο-
γία 3,9), Διάγραμμα 1.
Οι αναλυτές αν και παρατηρούν ότι η Ελλά-
δα, όπως και η Ιταλία, υπέστη μια αξιοσημεί-
ωτη πτώση, που της στέρησε δέκα θέσεις στη
σχετική κατάταξη, υπογραμμίζουν ότι η χώρα
μας εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή βελτίω-
ση σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες (που
συνδιαμορφώνουν το Δείκτη Ψηφιακής Ετοι-
μότητας). Η κατάταξη των χωρών στο Δείκτη
Ψηφιακής Ετοιμότητας γίνεται µε βάση τέσ-
σερις άξονες: Περιβάλλον (πολιτικό, κανονι-
στικό, επιχειρηματικό, καινοτομικό), Ετοιμό-
τητα (υποδομές και ψηφιακό περιεχόμενο,
οικονομική προσιτότητα, δεξιότητες), Χρή-
ση (προσωπική, επαγγελματική, κυβερνητι-
κή) και Επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές).
Η Ελλάδα, για το 2014, σε ό,τι αφορά το Περι-
βάλλον, κατατάσσεται στην 87η θέση (89η το
2013), στον άξονα Ετοιμότητα βρίσκεται στην
Διάγραμμα 1. Διαχρονική κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας.
Πηγή: The Global Information Technology Report 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2014 World Economic Forum
48η Θέση
Βαθµολογία 4,0
56η Θέση
Βαθµολογία 3,9
55η Θέση
Βαθµολογία 4,0
56η Θέση
Βαθµολογία 3,8
64η Θέση
Βαθµολογία 3,8
59η Θέση
Βαθµολογία 3,9
64η Θέση
Βαθµολογία 3,9
74η Θέση
Βαθµολογία 3,9
2007
(122 χώρες)
2008
(127 χώρες)
2009
(134 χώρες)
2010
(133 χώρες)
2011
(138 χώρες)
2012
(142 χώρες)
2013
(144 χώρες)
2014
(148 χώρες)
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook