ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 13

11
€902,7 εκατ. έναντι €5,4 δις την αντίστοι-
χη περίοδο του περασμένου έτους.
Με το βλέμμα στο 3ο τρίμηνο
Οι αναλυτές διατηρούν πλέον βάσιμες προσ-
δοκίες ότι, μετά από πέντε χρόνια ύφεσης,
η ελληνική οικονομία θα δει το “συν” στους
ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. Ήδη, οι ρυθμοί,
που καταγράφονται στα δύο πρώτα τρίμηνα
της χρονιάς, είναι καλύτεροι από τους αναμε-
νόμενους, γεγονός που ενισχύει την προσ-
δοκία ανάκαμψης της οικονομίας. Πάντως, η
εξέλιξη αυτή δεν θα έχει καθολική επίδραση
στην οικονομία, καθώς η αύξηση της ζήτη-
σης δεν γίνεται γραμμικά. Επιπλέον, ενώ σε
επίπεδο άλλων μεγεθών, που είναι βασικά
για τη διάχυση της ανάπτυξης σε περισσότε-
ρους κλάδους της οικονομίας, παρατηρείται
κόπωση (εξαγωγές) ή στασιμότητα (πιστωτι-
κή επέκταση).
Οι θετικές επιδόσεις του Τουρισμού αναμένε-
ται να έχουν ευεργετική επίδραση σε μια σει-
ρά από κλάδους, αρχής γενομένης από τους
άμεσα εμπλεκόμενους κλάδους, όπως τα Ξε-
νοδοχεία, η Ακτοπλοΐα, οι Μεταφορές και η
Εστίαση. Οι τράπεζες φαίνεται να κινούνται
πιο συντηρητικά, αναμένοντας ενδεχομένως
τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής της ΕΚΤ
τον Οκτώβριο, έχοντας διαμορφώσει υπερ-
διπλάσιους δείκτες επάρκειας από τις απαιτή-
σεις του βασικού σεναρίου.Σε κάθε περίπτω-
ση, εφόσον υπάρξει ορατός ορίζοντας μείω-
σης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή,
εκτός από την αύξηση των καθαρών περιθω-
ρίων, η διάθεση νέων επενδύσεων ενδεχο-
μένως να αυξηθεί. Επιπλέον, η αποκλιμάκω-
ση των επιτοκίων και η μείωση του κόστους
δανεισμού των επιχειρήσεων, ενδεχομένως,
να δώσει μεγαλύτερη άνεση στο καθαρό πε-
ριθώριο κέρδους και δυνατότητες υλοποίη-
σης επενδύσεων με λιγότερο απαιτητικούς
συντελεστές εσωτερικού βαθμού απόδοσης.
Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολο-
γισμών όλων των κλάδων για τις εισηγμέ-
νες εταιρείες στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.
*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων .
Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 6μηνο 2014, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2014.
Αποτελέσματα 6μήνου 2014
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Κέρδη/ Ζημιές μετά από Φόρους & ΔΜ
ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)
2013
2014
Δ(%)
2013
2014
Δ(%)
2013
2014
Δ(%)
Κλάδοι
Καθαρά Έσοδα από Τόκους
Κέρδη προ Φόρων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
835.890 1.027.513 22,9% 107.765 100.385
-6,8% -4.517 -30.399 -573,0%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.430.879 2.213.590
-8,9%
811.123
734.011
-9,5%
220.281 101.025
-54,1%
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
148.760
156.759
5,4%
7.331
8.975
22,4%
3.726
4.093
9,8%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
18.221
14.137
-22,4%
3.585
2.185
-39,1%
987
918
-7,0%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ (δεν συμμετέχει η Τράπεζα Κύπρου)
4.105.117 4.275.146
4,1%
4.968.763
-1.000.645 -120,1%
5.507.963 908.318
-83,5%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
0
0
0,0%
0
0,0%
3.112
3.905
25,5%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
0
0
0,0%
0
0
0,0%
-129
1.010
882,9%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
58.952
60.640
2,9%
-11.382
65.865
678,7%
-21.499
17.735
182,5%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
2.182.820 2.036.071
-6,7%
198.736
200.060
0,7%
-148.081 -68.840
53,5%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
9.228.896 8.991.369
-2,6%
23.443
137.842
488,0%
-204.646 -104.663
48,9%
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
854.475 1.031.475
20,7%
7.134
9.078
27,2%
-3.861
-2.013
47,9%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
3.035.623 2.921.840
-3,7%
634.488
592.303
-6,6%
135.979 101.868
-25,1%
ΥΔΡΕΥΣΗ
197.153
189.605
-3,8%
52.443
46.931
-10,5%
42.804
25.127
-41,3%
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
554.318
623.312
12,4%
15.014
29.697
97,8%
-44.208 -45.640
-3,2%
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - EKTΥΠΩΣΕΙΣ
109.337
98.641
-9,8%
-1.085
2.936
-370,6% -25.710 -14.739
42,7%
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
55.153
58.569
6,2%
15.410
18.199
18,1%
-20.314
-11.611
42,8%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
2.047.554 2.424.003
18,4%
106.167
147.690
39,1%
69.314
66.713
-3,8%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
367.295
376.336
2,5%
59.996
45.765
-23,7% -13.961
-8.046
42,4%
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
1.930.436 1.859.686
-3,7%
45.481
55.559
22,2%
-125.998 -80.193
36,4%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
307.665
375.535
22,1%
43.806
57.277
30,8%
41.488
51.919
25,1%
MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
350.552
310.425
-11,4%
50.353
39.267
-22,0%
10.273
-39.160 -481,2%
ΚΑΛΩΔΙΑ
233.443
209.456
-10,3%
2.366
-848 -135,8%
-9.538 -11.549
-21,1%
MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
708.688
745.160
5,1%
-15.416
103.720
-772,8% -125.424
-4.308
96,6%
ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
153.691
161.747
5,2%
11.133
5.366
-51,8%
-5.910 -12.969 -119,4%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
469.060
431.091
-8,1%
27.115
24.807
-8,5% -12.671
-7.317
42,3%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
488.417
486.390
-0,4%
97.218
116.777
20,1%
242.006
65.537
-72,9%
ΤΡΟΦΙΜΑ
247.284
251.038
1,5%
7.470
26.678
257,1%
-25.115
974
103,9%
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
23.143
21.228
-8,3%
2.144
1.689
-21,2%
451
78
-82,7%
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
3.383.604 3.185.887
-5,8%
366.704
350.780
-4,3%
64.903
94.695
45,9%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
346.616
341.250
-1,5%
30.787
30.386
-1,3%
20.579
22.805
10,8%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
79.381
91.444
15,2%
11.325
17.722
56,5%
-1.195
-874
26,9%
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
76.685
77.262
0,8%
21.572
24.203
12,2%
12.676
13.769
8,6%
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
42.434
31.908
-
24,8%
6.039
-4.177 -169,2%
-434 -10.430 -2303,2%
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
37.163
37.004
-0,4%
1.199
823
-31,4%
-1.434
-1.895
-32,1%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
1.130.990 1.454.990
28,6%
159.376
142.415
-10,6% -87.160 -86.435
-0,8%
ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
294.265
313.959
6,7%
29.197
33.676
15,3%
4.893
10.292
110,3%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ
19.641
18.530
-5,7%
2.443
2.258
-7,6%
351
479
36,5%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ
27.342
24.283
-11,2%
-1.479
-2.237
51,3%
-7.295
-6.299
13,7%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
8.635
6.521
-24,5%
-1.119
-691
-38,2%
-6.233
-3.347
46,3%
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
125.147
156.527
25,1%
1.395
8.660
520,8%
-20.489
-9.474
53,8%
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
77.194
75.604
-2,1%
30.085
31.884
6,0%
-3.573
1.303
136,5%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
200.900
200.609
-0,1% -23.147
-16.470
28,8%
-58.844 -32.568
44,7%
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
11.412
11.287
-1,1%
2.751
2.740
-0,4%
270
1.520
463,0%
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
56.729
67.051
18,2%
6.632
8.270
24,7%
429
1.385
222,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ*
32.955.843 33.169.732
0,6%
2.945.598 3.202.456
8,7%
5.404.246 902.699
-83,3%
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook