ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 15

13
Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 6μηνο 2014,
Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2014.
Αποτελέσματα 6μήνου 2014
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Κέρδη/ Ζημιές μετά από Φόρους & ΔΜ
ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)
2013
2014
Δ(%)
2013
2014
Δ(%)
2013
2014
Δ(%)
Καθαρά Έσοδα από Τόκους
Κέρδη προ Φόρων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ALTEC
9.138
9.584
4,9%
409
377
-7,8% -1.979
-3.150
-59,2%
BΥΤΕ COMPUTER
12.219
13.267
8,6%
988
1.451
46,9%
-140
587
519,3%
COMPUCON
1.013
703
-30,6%
206
46
-77,7%
-190
-376
-97,9%
INFORM ΛΥΚΟΣ
53.676
58.153
8,3%
3.370
3.459
2,6%
-654
-125
80,9%
IΝΤRALOT
717.227 905.500
26,3%
97.638
89.466
-8,4%
2.569
-24.052 -1036,2%
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3.754
5.081
35,3%
2.318
2.507
8,2%
805
1.060
31,7%
PC SYSTEMS
782
1.396
78,5%
-1.435
-1.265
11,8%
-3.692
-2.485
32,7%
PROFILE
4.144
4.486
8,3%
1.103
1.340
21,5%
163
277
69,9%
QUALITY & RELIABILITY
1.479
2.152
45,5%
112
360
221,4%
-32
73
328,1%
SPACE HELLAS
21.299
18.869
-11,4%
1.952
1.920
-1,6%
50
16
-68,0%
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ
8.009
5.845
-27,0%
187
-393
-310,2%
-712
-1.902
-167,1%
ΙΛΥΔΑ
2.053
1.456
-29,1%
348
614
76,4%
-798
-343
57,0%
ΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.097
1.021
-6,9%
569
503
-11,6%
93
21
-77,4%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΣΥΝΟΛΟ
835.890 1.027.513
22,9%
107.765 100.385
-6,8% -4.517
-30.399 -573,0%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
FORTHNET
188.521 192.440
2,1%
27.418
32.290
17,8%
-28.121
-23.405
16,8%
HOL
110.558 106.850
-3,4%
34.705
28.021
-19,3%
1.802
-670
-137,2%
ΟΤΕ
2.131.800 1.914.300
-10,2%
749.000
673.700
-10,1%
246.600
125.100
-49,3%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ
2.430.879 2.213.590
-8,9%
811.123 734.011
-9,5%
220.281 101.025
-54,1%
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
CPI (12Μ 2013)
ΙΝΤΕΡΤΕΚ
17.219
13.468
-21,8% -1.085
-942
13,2%
-1.931
-1.707
11,6%
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
131.541
143.291
8,9%
8.416
9.917
17,8%
5.657
5.800
2,5%
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΟ
148.760 156.759
5,4%
7.331
8.975
22,4%
3.726
4.093
9,8%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
NEWSPHONE
18.221
14.137
-22,4%
3.585
2.185
-39,1%
987
918
-7,0%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΟ
18.221
14.137
-22,4%
3.585
2.185
-39,1%
987
918
-7,0%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
140.942
148.981
5,7%
5.824
9.421
61,8%
213
4.240
1890,6%
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
3.469
3.492
0,7%
1.063
439
-58,7%
701
286
-59,2%
ΙΝΤΕΑΛ
15.528
17.638
13,6%
624
783
25,5%
334
423
26,6%
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
246.189
274.296
11,4%
35.865
34.828
-2,9% -6.969
-4.153
40,4%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
ΣΥΝΟΛΟ
406.128 444.407
9,4%
43.376
45.471
4,8%
-5.721
796
340,4%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
MICROLAND COMPUTERS
0
0
-
-21
-77
-266,7%
-21
-77
-266,7%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΟΛΟ
0
0
-
-21
-77 -266,7%
-21
-77 -266,7%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
CENTRIC MULTIMEDIA
303.280
511.212
68,6%
2.871
2.800
-2,5%
2.001
1.298
-35,1%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ
303.280
511.212
68,6%
2.871
2.800
-2,5%
2.001
1.298
-35,1%
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ε-ΝΕΤ
3.704
4.449
20,1%
756
1.081
43,0%
31
122
293,5%
ENTERSOFT
3.886
5.101
31,3%
883
1.384
56,7%
370
772
108,6%
OPTRONICS
756
1.081
43,0%
-195
89
145,6%
-183
28
115,3%
PERFORMANCE
4.435
6.565
48,0%
159
356
123,9%
-302
-89
70,5%
VIDAVO
535
316
-40,9%
293
174
-40,6%
275
95
-65,5%
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΟΛΟ
13.316
17.512
31,5%
1.896
3.084
62,7%
191
928
385,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ
1.970.395 2.181.802
10,7%
465.394 445.934
-4,2%
156.516
30.574
-80,5%
αυξήθηκαν κατά 22,4% στα €8,9 εκατ., με τα
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειο-
ψηφίας να ενισχύονται κατά 9,8%στα €4 εκατ.
Εταιρείες Συμμετοχών & Παροχής
Συμβουλών
Θετικά πρόσημα και στους τρεις δείκτες εμφά-
νισαν το 1ο εξάμηνο και οι εισηγμένες εταιρεί-
ες Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών, του
κλάδου, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύε-
ται κατά 9,4% στα €444,4 εκατ., τα EBITDA
να βελτιώνονται κατά 4,8% στα €45,5 εκατ.
Θετική ήταν και η επίδοση στα κέρδη μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς ο
συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε κέρδη,
έστω και οριακά, έναντι ζημιών την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο.
Εναλλακτική Αγορά
Θετικά πρόσημα και στους τρεις δείκτες
εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο και οι εισηγμέ-
νες εταιρείες του κλάδου στην Εναλλακτική
Αγορά, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται
κατά 9,4% στα €444,4 εκατ., τα EBITDA να
βελτιώνονται κατά 4,8% στα €45,5 εκατ. Θε-
τική ήταν και η επίδοση στα κέρδη μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς
ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε κέρ-
δη, έστω και οριακά, έναντι ζημιών την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιη-
μένων ισολογισμών των εισηγμένων εται-
ρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 2.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook