ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 7

5
Η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού
μας καλεί όλους σε μια μεγάλη συμμαχία κράτους
και ιδιωτικού τομέα
οικιστικών, τουριστικών και εμπορικών
χρήσεων, η επιλογή να περάσει από εδώ ο
αγωγός TAP με αναμενόμενη δημιουργία
12.000 θέσεων εργασίας, η ανακεφαλαιο-
ποίηση της Eurobank από όμιλο υπό την Κα-
ναδική Fairfax που επενδύει €1,3 δις, ση-
μαίνει αυτομάτως μεγάλες ευκαιρίες για τις
επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών της χώρας μας.
Παράλληλα, ανοίγει για αυτές και ο δρόμος
για μεγαλύτερες και πιο μόνιμες συνέργει-
ες με διεθνείς και ευρωπαϊκούς επιχειρη-
ματικούς κολοσσούς.
Σε αυτές τις ευκαιρίες προστίθενται και
δύο ακόμη μεγάλοι τομείς, που, επιτέλους,
κινούνται ξανά. Ο πρώτος σχετίζεται με τα
έργα τα οποία εντάσσονται τόσο στο καθε-
στώς “Fast-Track”, όσο και στο καθεστώς
ΣΔΙΤ και αφορούν συστήματα Τηλεματι-
κής για τις Αστικές Συγκοινωνίες, Ευρυ-
ζωνικές Υποδομές σε Αγροτικές Περιοχές,
ηλεκτρονικές και ψηφιακές πρακτικές σε
όλο το φάσμα της διοίκησης. Ο δεύτερος
συνδέεται με την Εθνική Στρατηγική για τις
Εξαγωγές, η οποία μέσα από τις 25 επιμέ-
ρους δράσεις για την απλοποίηση των δι-
αδικασιών, αναπτύσσει μια νέα ηλεκτρονι-
κή δυναμική για την εξωστρέφεια των επι-
χειρήσεων και το διεθνές εμπόριο.
Είναι σαφές ότι, όταν μιλάμε για τη διαμόρ-
φωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου
για την Ελλάδα, δεν μιλάμε μόνο για το κυ-
νήγι των οικονομικών μεγεθών και τα μα-
κροοικονομικά των μεταρρυθμίσεων. Μι-
λάμε και για την ουσιαστική αλλαγή των μι-
κροοικονομικών παραγόντων, που τελικά
καθορίζουν την ποιότητα των κοινωνικών
μας κεκτημένων. Χρειαζόμαστε το ίδιο τόσο
τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, όσο και
τις μικρές καθημερινές “επαναστάσεις”.
Αυτό συνεπάγεται, ότι όλο και περισσότεροι
πολίτες έχουν στα χέρια τους τα όπλα της
ανταγωνιστικότητας και τη γνώση για να τα
χρησιμοποιήσουν. Για να κατακτήσουμε μια
διαφορετική στάση, η οποία αποδεσμεύει τη
δημιουργική Ελλάδα και της δίνει το ζωτι-
κό χώρο να αναδειχτεί και να συγκροτήσει
τις πολλές και αναξιοποίητες δυνάμεις της,
ώστε να είναι αυτή ο “κερδισμένος” της με-
γάλης περιπέτειας, που έζησε η χώρα.
Η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητι-
σμού, μας καλεί όλους σε μια μεγάλη συμμα-
χία κράτους και ιδιωτικού τομέα, ώστε τα βή-
ματα, που γίνονται κάθε φορά, να είναι στρα-
τηγικά σχεδιασμένα, καθώς σήμερα κου-
βαλάμε αρκετά πιεστικά φορτία πίσω μας,
έχουμε πολλές ευκαιρίες μπροστά μας, αρ-
κετές αβεβαιότητες γύρω μας και λίγο χρό-
νο για να κάνουμε σωστές επιλογές.
Ο κύριος Νότης Α. Μηταράκης
είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook