ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 11

9
63η θέση (47η θέση ήταν η αντίστοιχη επίδο-
ση το 2013), ως προς τη Χρήση καταλαμβά-
νει την 68η θέση (67η το 2013) και ως προς
τις Επιπτώσεις την 82η θέση (90η το 2013).
Επιπλέον, από την ανάλυση των επιμέρους
δεικτών του NRI, προκύπτει ότι η Ελλάδα συ-
νέχισε να βελτιώνει τις επιδόσεις της στον το-
μέα των “Υποδομές και Ψηφιακό Περιεχόμε-
νο”, κατακτώντας την 40η θέση μεταξύ των
148 κρατών, που θέτει στο μικροσκόπιο της
η μελέτη, με βαθμολογία 5.
Αν και βελτιώθηκε η επίδοση της Ελλάδας
στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας,
μεγάλωσε η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας
από τους πρωτοπόρους της ψηφιακής οικονομίας
Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφει η
Ελλάδα όσον αφορά το επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον και συγκεκριμένα τον αριθμό των
διαδικασιών, που απαιτούνται για την έναρξη
μιας επιχείρησης, καταλαμβάνοντας την 34η
θέση στον κόσμο με βαθμολογία επίσης 5.
Βελτίωση επιδόσεων παρουσιάζεται και στη
διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων
στον πληθυσμό, τομέας όπου η Ελλάδα κατά-
φερε να βρεθεί στην 27η θέση της κατάταξης.
Εξαιρετικά αναιμικές είναι, πάντως, στον
αντίποδα, οι επιδόσεις της χώρας σε μια σει-
ρά άλλων τομέων, όπως το πολιτικό και ρυθ-
μιστικό περιβάλλον, όπου η Ελλάδα, ασθμαί-
νοντας, καταλαμβάνει μόλις την 114η θέση.
Αργή είναι και η βελτίωση σε θέματα, που
σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα επιχειρη-
ματικών κεφαλαίων (146η θέση), τις κυβερ-
νητικές προμήθειες τεχνολογίας (141η θέση)
και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος (112η θέση).
Επίσης, η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τη με-
λέτη, έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε τομείς,
όπως η χρήση του διαδικτύου μεταξύ επι-
χειρήσεων - Β2Β (107η θέση), η επιτυχία
της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ
(140η θέση) και ο αντίκτυπος των ΤΠΕ σε
νέες υπηρεσίες και προϊόντα (129η θέση),
Πίνακας 2.
Δείκτης
Θέση
(από 148
χώρες)
(1-7)
Πυλώνας 6. Προσωπική Χρήση
6.1 Συνδροµές ∆ιαδικτύου από κινητό/ 100 κατ.
49 120,0
6.2 Άτοµα που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, %
53
56,0
6.3 Νοικοκυριά µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, %
56
57,2
6.4 Νοικοκυριά µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, %
51
54,0
6.5 Συνδροµές ∆ιαδικτύου/ 100 κατ.
27
24,1
6.6 Συνδροµές ∆ιαδικτύου από κινητό/ 100 κατ.
35
45,7
6.7 Χρήση εικονικών κοινωνικών δικτύων*
90
5,4
Πυλώνας 7. Επαγγελµατική Χρήση
7.1 Aπορρόφηση τεχνολογίας από επιχειρήσεις*
88
4,5
7.2 Ικανότητα για καινοτοµία*
117
3,0
7.3 ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εφαρµογών/ χιλ. κάτ.
37
7,2
7.4 Χρήση ∆ιαδικτύου µεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β)*
107
4,4
7.5 Χρήση ∆ιαδικτύου µεταξύ επιχειρήσεων/ καταναλωτών (Β2C)*
86
4,2
7.6 Εκτεταµένη εκπαίδευση προσωπικού*
116
3,5
Πυλώνας 8. Χρήση από την Κυβέρνηση
8.1 Η σημασία των ΤΠΕ στο όραμα της κυβέρνησης*
138
2,8
8.2 On-line κυβερνητικές υπηρεσίες, 0-1 (καλύτερο)
48
0,58
8.3 Επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ*
140
3,1
Πυλώνας 9. Οικονομικές Επιπτώσεις
9.1 Αντίκτυπος των ΤΠΕ σε υπηρεσίες και προϊόντα*
129
3,5
9.2 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμογών/ χιλ. κάτ.
38
1,4
9.3 Αντίκτυπος των ΤΠΕ σε νέα οργανωτικά μοντέλα*
128
3,3
9.4 Υψηλή έντασης γνώσης απασχόληση, % δυναμικού
44
31,1
Πυλώνας 10. Κοινωνικές Επιπτώσεις
10.1 Αντίκτυπος των ΤΠΕ για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες*
109
3,6
10.2 Πρόσβαση των σχολείων στο Διαδίκτυο*
86
3,9
10.3 Χρήση ΤΠΕ και αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης
124
3,2
10.4 Δείκτης e-Συμμετοχής, 0-1 (καλύτερο)
44
0,34
PPP
1
: Purchasing power parity
Σημείωση: Η βαθμολογία είναι σε κλίμακα από 1: χειρότερη επίδοση έως 7: καλύτερη επίδοση,
διαφορετικά υπάρχει η ένδειξη με αστερίσκο (*) ανά περίπτωση.
Δείκτης
Θέση
(από 148
χώρες)
(1-7)
Πυλώνας 1. Πολιτικό και Κανονιστικό Περιβάλλον
1.1 Αποτελεσµατικότητα της νοµοθετικής διαδικασίας των Φορέων*
106
3,1
1.2 Νόµοι που αφορούν στις ΤΠΕ*
106
3,3
1.3 ∆ικαστική ανεξαρτησία*
84
3,4
1.4 Αποδοτικότητα νοµικού συστήµατος στην επίλυση διαφορών*
138
2,5
1.5 Αποδοτικότητα του νοµικού συστήµατος σε δύσκολους κανονισµούς* 130
2,6
1.6 Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας*
70
3,7
1.7 Ποσοστό πειρατείας λογισµικού, ως % εγκατεστηµένου λογισµικού
53
61
1.8 Αριθµός διαδικασιών για την εκτέλεση σύµβασης
91
39
1.9 Αριθµός ηµερών για την εκτέλεση της σύµβασης
141 1.300
Πυλώνας 2. Επιχειρηματικό και Καινοτομικό Περιβάλλον
2.1 ∆ιαθεσιµότητα των τελευταίων τεχνολογιών*
67
5,0
2.2 ∆ιαθεσιµότητα επιχειρηµατικών κεφαλαίων*
146
1,7
2.3 Σύνολο φορολογικού συντελεστή, ως % κερδών
100
44,0
2.4 Αριθµός ηµερών για έναρξη επιχείρησης
70
15
2.5 Αριθµός διαδικασιών για έναρξη επιχείρησης
34
5
2.6 Ένταση τοπικού ανταγωνισµού*
87
4,8
2.7 Τριτοβάθµια φοίτηση, ακαθάριστο %*
4
91,4
2.8 Ποιότητα της διοίκησης των σχολείων*
94
3,8
2.9 Κυβερνητικές προµήθειες τεχνολογίας*
141
2,4
Πυλώνας 3. Υποδομές και Ψηφιακό Περιεχόμενο
3.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε kWh/ κατ.
47 5.103,2
3.2 Κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας, % πληθ.
33
99,9
3.3 ∆ιεθνής χωρητικότητα (kb/s)/ χρήστη
35
64,2
3.4 Ασφαλείς Internet servers/ εκατ. κατ.
42 168,3
3.5 Προσβασιµότητα σε ψηφιακό περιεχόµενο*
69
5,1
Πυλώνας 4. Οικονομική Προσιτότητα
4.1 Τιµολόγια κινητής τηλεφωνίας, PPP $/ λεπτό
137
0,61
4.2 Τιµολόγια σταθερού Internet, PPP $/ µήνα
43 25,15
4.3 Ανταγωνισµός µεταξύ ∆ιαδικτύου και τηλεφωνίας, 0-1 (καλύτερο)
80
1,80
Πυλώνας 5. Δεξιότητες
5.1 Ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος*
112
3,1
5.2 Ποιότητα της εκπαίδευσης σε θετικές επιστήµες*
58
4,3
5.3 ∆ευτεροβάθµια φοίτηση στα σχολεία, ακαθάριστο %
10 110,8
5.4 Ποσοστό αλφαβητισμού ενηλίκων, %
55
97,3
Πίνακας 2. Ανάλυση Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας για την Ελλάδα.
Πηγή: The Global Information Technology Report 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2014 World Economic Forum
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook