ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 14

12 ΤΕΥΧΟΣ 42
Αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2014 των εισηγμένων εταιρειών
στο ΧΑ
Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
“Ανοιχτή πληγή” για τις εισηγμένες εταιρεί-
ες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών συνεχίζουν να αποτελούν
-και σε επίπεδο εξαμήνου- οι δείκτες κερδο-
φορίας. Οι εταιρείες του κλάδου, αν και κα-
τάφεραν να βελτιώσουν τον κύκλο εργασι-
ών τους και να περιορίσουν σε χαμηλά μο-
νοψήφιο ποσοστό τις απώλειες σε επίπεδο
EBITDA, εξακολουθούν να έχουν ανοιχτό το
“μέτωπο” των καθαρών κερδών μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.
Συνολικά, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρουσίασε το
1ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης αυξημέ-
να έσοδα κατά 5,5%, στα €4,385 δις έναντι
€4,156 δις την αντίστοιχη περίοδο το 2013.
Επιπλέον, οι εισηγμένες του κλάδου εμφά-
νισαν μείωση σε επίπεδο κερδοφορίας προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA),
η οποία μειώθηκε κατά 8,3% σε σχέση με
ένα χρόνο νωρίτερα, στα €896,8 εκατ. από
€977,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2013. Οι πε-
ριορισμένες απώλειες σε επίπεδο λειτουρ-
γικής κερδοφορίας των εταιρειών του κλά-
δου σαφώς και αντανακλούν τον συνεχιζό-
μενο “μαραθώνιο”, στον οποίο επιδίδονται
για περιορισμό σε όλα τα επιμέρους κόστη.
Ακολουθώντας τη …μοίρα της μεγάλης πλει-
οψηφίας των ελληνικών εισηγμένων, οι εται-
ρείες του κλάδου ΤΠΕ δεν κατάφεραν να επι-
δείξουν αντίστοιχες επιδόσεις στον τομέα της
κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώ-
ματα μειοψηφίας. Ο εν λόγω δείκτης δέχθη-
κε και σε επίπεδο εξαμήνου, όπως άλλωστε
είχε συμβεί και τους τρεις πρώτους μήνες του
έτους, μείωση 63,8%, με τα κέρδη να περι-
ορίζονται στα €78,6 εκατ. από €216,9 εκατ.
ένα χρόνο νωρίτερα.
Στον κλάδο ΤΠΕ, η BETA Χρηματιστηριακή
περιλαμβάνει εταιρείες που ανήκουν στους
τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών,
Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, Εξοπλισμός
Τηλεπικοινωνιών, Εταιρείες Συμμετοχών και
Παροχής Συμβουλών, Λιανικό Εμπόριο, Τυ-
χερά Παιχνίδια, καθώς και της Εναλλακτικής
Αγοράς.
Πληροφορική
Ο κλάδος της Πληροφορικής επέδειξε ση-
μαντική δυναμική σε επίπεδο κύκλου εργα-
σιών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 22,9% στο
€1,027 δις από €835,9 εκατ. ένα χρόνο νω-
ρίτερα. Η θετική πορεία του κύκλου εργασι-
ών σαφέστατα και αντανακλά τη σταδιακή
αποκατάσταση της ομαλότητας στην αγορά
και τη συνεπαγόμενη τόνωση της ζήτησης.
Οι εισηγμένες του κλάδου Πληροφορικής
επέδειξαν αντοχές και σε επίπεδο EBITDA,
καθώς η μείωση περιορίστηκε στο 6,8% σε
σχέση με πέρσι, με κέρδη €100,4 εκατ. το
1ο εξάμηνο του 2014 έναντι €107,8 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το αποτέ-
λεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μει-
οψηφίας το 1ο εξάμηνο του 2014 ήταν ζημι-
ογόνο, με τις ζημιές της περιόδου να διευρύ-
νονται σημαντικά στα €30,4 εκατ. από ζημίες
€4,5 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2013.
Τηλεπικοινωνίες
Αρνητικές επιδόσεις στους οικονομικούς δεί-
κτες εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο της τρέχου-
σας χρήσης οι εισηγμένες στο ελληνικό Χρη-
ματιστήριο εταιρείες του κλάδου των Τηλε-
πικοινωνιών. Κύκλος εργασιών, EBITDA και
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μει-
οψηφίας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα το 2013.
Ο κύκλος εργασιών περιορίστηκε κατά 8,9%
στα €2,2 δις από €2,4 δις το 1ο εξάμηνο του
2014. Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA), ήταν μειωμένα κατά 9,5%
στα €734 εκατ. από €811 εκατ. πέρυσι. Τα δε
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειο-
ψηφίας μειώθηκαν κατά 54,1%φτάνοντας τα
κατερχόμενα σε €101,025 εκατ.
Είδη - Λύσεις Πληροφορικής
Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε, το 1ο εξάμηνο
του 2014, ο κλάδος Είδη - Λύσεις Πληροφο-
ρικής, που βελτίωσε και τους τρεις οικονο-
μικούς δείκτες σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ενισχύ-
θηκε κατά 5,4%στα €156,8 εκατ., τα EBITDA
Oι ρυθμοί που καταγράφονται στα δύο πρώτα
τρίμηνα της χρονιάς, είναι καλύτεροι
από τους αναμενόμενους, γεγονός που ενισχύει
την προσδοκία ανάκαμψης της οικονομίας
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook