ΣΕΠΕnews * Τεύχος 42, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 - page 4

2 ΤΕΥΧΟΣ 42
E D I T O R I A L
Γιάννης Σύρρος
Η τεχνολογία είναι εργαλείο για την ανάπτυξη
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, προ-
έχει η δημιουργία ενός περιβάλλοντος αισιο-
δοξίας, που θα εμπνέει και θα εμπνέεται από
τις ιδιαίτερες δυνατότητες και ικανότητες, που
διαθέτει ο τόπος μας για δυναμική ανάπτυξη.
Βασικός και απαραίτητος πυλώνας αυτής της
αναπτυξιακής οπτικής είναι ο κλάδος ψηφια-
κής τεχνολογίας.
Πέρα από κάθε αμφιβολία πλέον, όχι μόνο
λόγω του ότι το απαιτούν οι περιστάσεις,
αλλά και γιατί η χρονική στιγμή είναι η κα-
τάλληλη, η αναγκαιότητα μιας δυναμικής πα-
ρέμβασης του ΣΕΠΕ με συγκεκριμένες προ-
τάσεις, αλλά και λύσεις είναι μονόδρομος.
Η συλλογική προσπάθεια είναι το σημείο
κλειδί προς αυτή την κατεύθυνση και η δι-
αμόρφωση κοινής στρατηγικής απαραίτη-
τη προϋπόθεση.
Το πρώτο εξάμηνο του 2014 συνέπεσε με
την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία προεδρία κατά τη
διάρκεια της οποίας έγιναν βήματα και ελή-
φθησαν αποφάσεις για την επίλυση σημαντι-
κών ζητημάτων για την Ευρώπη. Μία από τις
πρωτοβουλίες αυτές αποτελεί και το e-Skills
for Jobs 2014, στο πλαίσιο του οποίου και
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας,
πραγματοποιήθηκε το e-Skills for Jobs 2014
Grand Event στην Αθήνα.
Ο ΣΕΠΕ ως εθνικός εταίρος της πρωτοβουλί-
ας e-Skills for Jobs 2014 στην Ελλάδα συν-
διοργάνωσε μαζί με το DIGITALEUROPE το
e-Skills for Jobs 2014 Grand Event. Μία
διοργάνωση, η οποία κατάφερε να θέσει τη
χώρα μας στο διεθνή τεχνολογικό χάρτη,
συγκεντρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον
ενός πολυπληθούς ακροατηρίου: πολιτικών,
αξιωματούχων της Ε.Ε., εκπαιδευτικών φορέ-
ων, φοιτητών, μαθητών και εκπροσώπων της
Ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής
σκηνής των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών. Μία πρωτοβουλία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη διά-
χυση της ψηφιακής τεχνολογίας, αφού έχει
διαπιστωθεί, ότι η Ευρώπη μέχρι το 2020 θα
χρειαστεί πάνω από ένα εκατομμύριο ψηφι-
ακές θέσεις εργασίας.
Για μας στο ΣΕΠΕ είναι μια μεγάλη ευκαιρία,
προκειμένου να διαδραματίσουμε έναν ου-
σιαστικό ρόλο στη σύνδεσή μας με την κοι-
νωνία και ειδικότερα με τους νέους και τους
ανέργους. Το πρωτόκολλο συνεργασίας
“ΕθνικήΣυμμαχία για τηνΨηφιακήΟικονομία”
που υπέγραψε ο ΣΕΠΕ με την ελληνική
κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο
πλαίσιο του e-Skills for Jobs 2014 Grand
Event), για τη διάχυση της ψηφιακής τεχνο-
λογίας στην κοινωνία και την ανάδειξη των
ευκαιριών που προσφέρει η βιομηχανία
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
δημιουργεί ελπίδα και αισιοδοξία για το
μέλλον.
Μέσα όμως από αυτές τις δράσεις θέτουμε
τις βάσεις για να μπορέσει επιτέλους ο κλά-
δος της τεχνολογίας να αποτελέσει πυλώνα
στρατηγικής ανάπτυξης για τη χώρα, βελτιώ-
νοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
μας, δημιουργώντας μια τεχνολογικά σύγ-
χρονη Ελλάδα.
Πυρήνας της στρατηγικής του ΣΕΠΕ είναι και
θα συνεχίσει να είναι η ανάδειξη των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε
στρατηγική βιομηχανία της Ελληνικής οικο-
νομίας, καθώς και βασική συνιστώσα ανά-
πτυξης και εκσυγχρονισμού της Ελληνικής
κοινωνίας. Άλλωστε ανταγωνιστική οικονο-
μία σημαίνει τεχνολογικά εκσυγχρονισμέ-
νη οικονομία.
Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE
Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA
Θέτουμε τις βάσεις για να μπορέσει επιτέλους
ο κλάδος της τεχνολογίας να αποτελέσει
πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης για τη χώρα,
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας,
δημιουργώντας μια τεχνολογικά σύγχρονη Ελλάδα
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook