Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 9

Εξοπλισμός Πληροφορικής
Δυσμενέστερες είναι οι εκτιμήσεις για την
αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής, η οποία
θα επηρεαστεί ιδιαίτερα και φέτος από τις
συνέπειες τις οικονομικής κρίσης, καταγρά-
φοντας μείωση κατά 7,9%, με την αξία αγο-
ράς να αναμένεται στα €509 εκατ.
Το 2015 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για
σημαντικό περιορισμό των απωλειών, αν
και η αγορά θα παραμείνει αρνητική με τη
μείωση να υπολογίζεται στο 3,3% και την
αξία αγοράς στα €492 εκατ.
Οι “ασθενείς” επιδόσεις της συγκεκριμένης
αγοράς σαφέστατα και αποτελούν απότοκο
της οικονομικής κρίσης, καθώς τόσο οι επι-
χειρήσεις όσο και οι καταναλωτές δείχνουν
να αναμένουν το τέλος του κύκλου ζωής
των συσκευών, περιορίζοντας τα κόστη λει-
τουργίας πριν προχωρήσουν σε επενδύσεις
για την αντικατάστασή τους.
Αρνητική είναι η εικόνα για την αγορά
Servers, η οποία αναμένει το 2014 μείωση
10,7% σε σχέση με το 2013, αν και η πτώ-
ση αναμένεται ότι θα περιοριστεί στο 2% το
2015.
Στον αντίποδα, καλή χρονιά θα είναι το 2014
για τα Συστήματα Αποθήκευσης, όπου προ-
βλέπεται άνοδος 8,9%, ενώ το 2015 αναμέ-
νεται μείωση 3,4%.
Εμφανώς πτωτική -και μάλιστα σε όλες τις
επιμέρους κατηγορίες, με ελάχιστες μόνο
εξαιρέσεις- αναμένεται να είναι και το 2014
και το 2015 η πορεία της αγοράς Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών.
Η αγορά θα υποχωρήσει 5,2% φέτος με την
αξία αγοράς να διολισθαίνει στα €251 εκατ.
και κατά 6,4% το 2015 και αξία αγοράς στα
€234 εκατ.
Η αγορά των Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών θα είναι πτωτική κατά 6% την
τρέχουσα χρήση, με το ποσοστό της μείω-
σης να αποκλιμακώνεται το 2015 στο 3,7%.
Όσον αφορά τους Φορητούς Ηλεκτρονι-
κούς Υπολογιστές και το 2014 και το 2015 θα
παραμείνει αρνητικό, με ποσοστά μείωσης
4,8% και 7,7% αντίστοιχα.
Με εξαίρεση ίσως την ισπανική αγορά, η
ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών είναι αυτή που βίωσε με τον πλέον
σκληρό τρόπο το διπλό “χτύπημα”: της οικο-
νομικής κρίσης και της διογκούμενης δημο-
τικότητας των tablets.
Ειδικά επί του δεύτερου ζητήματος, μεγά-
λο τμήμα των δαπανών για Φορητούς και
Επιτραπέζιους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
έχει “μετακινηθεί” πλέον προς τα tablets,
ιδίως από την πλευρά των καταναλωτών,
οδηγώντας τη συνολική αγορά σε συνεχή
συμπίεση. Η αγορά Tablets, αν και το 2014
θα παρουσιάσει πτώση 8% και αξία αγοράς
€101 εκατ., το 2015 αναμένεται να “γυρίσει”
σε ισχυρά θετικό δρόμο, αναμένοντας να
παρουσιάσει αύξηση 12,8% και αξία αγο-
ράς €113 εκατ.
Η αγορά Πληροφορικής το 2014
αναμένεται, ότι θα κινηθεί καθοδικά 2,2%
και με αξία αγοράς €1,547 δις
Το 2015, η αγορά αναμένεται να παρουσιάσει
άνοδο 0,9% που μεταφράζεται
9
Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015
σε αξία αγοράς €1,560 δις
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook