Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 5

Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα.
1
Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.
1,0%
0,5%
-0,1%
1,2%
1,5%
1,1%
-3,0%
1,3%
0,9%
-0,7%
-0,7%
3,3%
1,5%
-1,5%
2,2%
2,2%
0,7%
-0,1%
1,1%
2,1%
1,5%
0,3%
1,1%
0,2%
-0,7%
1,1%
1,4%
1,7%
0,9%
2,0%
1,0%
10,4%
8,8%
7,8%
7,1%
-0,1%
4,7%
4,9%
4,1%
1,0%
1,2%
0,6%
1,6%
1,6%
2,0%
-1,8%
2,0%
1,5%
0,1%
0,8%
2,6%
1,9%
-0,6%
2,8%
2,3%
1,4%
3,2%
3,2%
3,0%
1,8%
1,1%
2,4%
1,6%
-0,2%
1,3%
3,8%
2,0%
1,3%
1,7%
2,6%
8,0%
7,8%
13,3%
4,6%
-0,5%
3,9%
4,7%
4,0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Αυστρία
Βέλγιο/ Λουξεµβούργο
Γαλλία
Γερµανία
∆ανία
Ελβετία
Ελλάδα
Ηνωµένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Νορβηγία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Σουηδία
Φινλανδία
∆υτική Ευρώπη
Βουλγαρία
Εσθονία
Κροατία
Λετονία
Λιθουανία
Ουγγαρία
ΠΓ∆Μ
Πολωνία
Ρουµανία
Ρωσία
Σλοβακία
Σλοβενία
Τσεχία
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Βραζιλία
1
Κίνα
1
Ινδία
1
Τουρκία
1
Ιαπωνία
1
ΗΠΑ
1
Υπόλοιπος Κόσµος
1
Σύνολο Παγκόσµιας Αγοράς ΤΠΕ
2014/ 2013
2015/ 2014
5
Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook