Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 4

4 ICT Market Report 2014/ 2015, EITO - ΣΕΠΕ | Τεύχος 6, Ιούνιος - Ιούλιος 2014
Αντανακλαστικά έναντι του ασταθούς
οικονομικού περιβάλλοντος επιδεικνύει η
παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία,
αν και δεν μένει αλώβητη, ανακάμπτει με
ικανοποιητικό ρυθμό τη διετία 2014 - 2015.
Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ
αναμένεται να
εμφανίσει το
2014
νέα -αν και μικρότερη σε
σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα-
βελτίωση
,
σε ποσοστό
4,1%
,
με την αξία της αγο-
ράς να εκτιμάται στα €2,957 τρις
, ενώ
και για το
2015
οι εκτιμήσεις συνηγορούν
υπέρ περαιτέρω
ανάπτυξης, κατά 4%,
στα €3,074 τρις
.
Οι επιδόσεις της διετίας 2014 - 2015, απο-
τελούν συνέχεια της σταθεροποιητικής πο-
ρείας της αγοράς το 2013, όταν ενισχύθηκε
κατά 6,7% στα €2,841 τρις. Η αυξανόμενη
ζήτηση σε Λογισμικό, σε Υπηρεσίες Πληρο-
φορικής και στις Τηλεπικοινωνίες (συσκευές,
εξοπλισμός και υπηρεσίες - που σχετίζονται
με το Mobility), οδηγούν τη βιομηχανία των
ΤΠΕ παγκόσμια, όπως και το 2013.
Πάντως, οι εκτιμήσεις για την πορεία της πα-
γκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, συνοδεύονται από
σημαντικές υποσημειώσεις που σχετίζονται
με την κρίση στην Ουκρανία, τη στασιμότητα
στην Ευρώπη, την οικονομική αστάθεια στην
Κίνα και με τη διαφαινόμενη “κόπωση” στην
αγορά συσκευών (tablets, smartphones,
notebooks), που στέλνουν τα πρώτα σημά-
δια κορεσμού.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2014, εκτιμάται ότι
θα “ανοίξει” ένας νέος κύκλος επενδύσεων
στην π
αγκόσμια αγορά Πληροφορι-
κής
και προβλέπεται συνολικά
ανάπτυξη
3,4%
με
αξία αγοράς
να υπολογίζεται στο
€1,172 τρις
, έναντι 4,9% το 2013 και αξία
που ανήλθε στα €1,133 τρις. Η προοπτική
ανάπτυξης συνεχίζει και το
2015
, οπότε η
παγκόσμια αγορά Πληροφορικής αναμέ-
νεται να παρουσιάσει
αύξηση 4,1%
σε
σχέση με το τρέχον έτος, ανερχόμενη σε
€1,220 τρις
.
Η
παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών
θα
αναπτυχθεί κατά 4,5%
το
2014
σε
σχέση με το 2013 και με την αξία της αγοράς
να υπολογίζεται στο
€1,785 τρις
. Η ευνοϊκή
πορεία συνεχίζεται και το
2015
με εκτίμηση
άνοδο 3,9% και αξία σε €1,854 τρις
. Το
2013 η αγορά Τηλεπικοινωνιών παγκόσμια
παρουσίασε άνοδο 7,8% και αξία σε €1,708
τρις. Τα ποσοστά μεταβολής παρουσιάζο-
νται στο Διάγραμμα 1.
Το θετικό κλίμα διαχέεται σε όλες τις γεω-
γραφικές ζώνες, αν και με διαφορετικά πο-
σοστά σε κάθε μία, καθώς σε κάθε χώρα
Η Παγκόσμια αγορά
Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014. *Περιλαμβάνονται Business Consulting &
Business Process Outsourcing Services μόνο για τις χώρες της Ευρώπης.
η βιομηχανία ΤΠΕ δείχνει να ευθυγραμμίζε-
ται με την πορεία της οικονομίας. Σε γενικές
γραμμές, από τις 35 αγορές, μόνο οι 8, με-
ταξύ των οποίων και η χώρα μας, θα δουν
τη δυναμική της αγοράς ΤΠΕ να εξασθενεί.
Η
Ελλάδα
, με
μείωση 3%
το
2014
, η
Πορτογαλία
, με
πτώση 1,5%
το τρέχον
έτος, η
Ισπανία
, η
Ιταλία
και η
Πολωνία
, με
απώλειες
0,7%
το 2014, καθώς και η
Βουλ-
γαρία,
η
Γαλλία
και η
Ιαπωνία
, με οριακή
πτώση 0,1%
φέτος, είναι οι χώρες, που θα
εμφανίσουν αρνητικούς ρυθμούς.
Συνολικά και παρά τους υφιστάμενους κιν-
δύνους, η βιομηχανία ΤΠΕ στις αναπτυγμέ-
νες οικονομίες, όπως αυτές των ΗΠΑ, της
Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας, θα συ-
νεχίσει να βελτιώνεται σταθερά, ακολουθώ-
ντας τη τάση μετασχηματισμού της αγοράς,
που φέρνει το Mobility.
Επιπρόσθετα, οι αναδυόμενες αγορές, μετά
από την επιβράδυνση του περασμένου
έτους, το 2014 αναμένεται να επιταχύνουν,
υπό την αίρεση, βέβαια, της ύπαρξης σταθε-
ρού πολιτικού περιβάλλοντος.
Στην πρώτη ταχύτητα των χωρών με το
μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς
ΤΠΕ παγκόσμια θα βρεθούν το 2014 η
Ινδία
,
η οποία θα “δει” την αγορά να
ενισχύεται
κατά 7,8%
. Δυναμική θα είναι η παρουσία
της
Βραζιλίας
στο διεθνή χάρτη, με
ανά-
πτυξη 10,4%
φέτος, με την
Κίνα
να ακο-
λουθεί από κοντά με ρυθμούς
ανάπτυξης
8,8%
το 2014.
Ισχυρή ανάπτυξη θα σημειωθεί φέτος και
στην αγορά της
Τουρκίας
, που θα
διευ-
ρυνθεί κατά 7,1% το 2014
.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά
ΤΠΕ στις
ΗΠΑ
θα παραμείνει η πιο δυναμι-
κή μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών,
εν μέρει λόγω των επιδόσεων στις Τηλε-
πικοινωνίες. Η αγορά στις ΗΠΑ αναμένεται
να
αυξηθεί 4,7%
το τρέχον έτος. Οριακά
αρνητική θα είναι η εικόνα της αγοράς ΤΠΕ
στην
Ιαπωνία
το 2014, καθώς αναμένεται
μείωση 0,1%
. Πάντως, παρά τις περί του
αντιθέτου εκτιμήσεις, η αγορά της Ιαπωνίας
επέδειξε αντοχές και το 2013, κυρίως λόγω
μιας σειράς αποφάσεων της ιαπωνικής κυ-
βέρνησης επί νομισματικών θεμάτων, που
έτυχαν της ψήφου εμπιστοσύνης των διε-
θνών επενδυτών.
Εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, η αγορά ΤΠΕ
στην περιοχή
Ασίας - Ειρηνικού
παραμέ-
νει μια από τις
πλέον δυναμικά αναπτυσ-
σόμενες στον κόσμο
. Μάλιστα, αυτόν το
ρόλο δεν τον ακυρώνει ούτε η πρόσφατη
πτώση των πωλήσεων στον τομέα του Εξο-
πλισμού Πληροφορικής και των Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών, ούτε και η αυξανόμενη
αβεβαιότητα, που εκπέμπει η αγορά της
Κίνας.
Το ποσοστό μεταβολής της αξίας αγο-
ράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα 2.
0,8%
3,7%
6,1%
7,6%
3,6%
2,2%
4,0%
6,4%
5,8%
3,2%
0%
2%
4%
6%
8%
Εξοπλισµός
Πληροφορικής
Υπηρεσίες
Πληροφορικής*
Λογισµικό
Εξοπλισµός
Τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες
Τηλεφωνίας
2014/ 2013 2015/ 2014
Η Παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών αναµένεται να φτάσει
το 2014 τα €2,957 τρις και το 2015 τα €3,074 τρις
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook