Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 8

Η εγχώρια αγορά ΤΠΕ, αν και θα παραμείνει
το 2014 σε αρνητικά πρόσημα, αναμένεται
ότι θα εμφανίσει αποκλιμάκωση της πτώσης
το 2015.
Η αγορά
Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών
στην
Ελλάδα
αναμέ-
νεται ότι θα παρουσιάσει
μείωση 3%
το
2014
και η συνολική
αξία
αγοράς αναμένε-
ται να ανέλθει στα
€5,716 δις.
Για το
2015
εκτιμάται, ότι θα παρουσιάσει
μείωση 1,8%
και θα φτάσει τα
€5,612 δις
.
Η
αγορά Πληροφορικής
το
2014
ανα-
μένεται ότι θα κινηθεί
καθοδικά 2,2%
,
σε σχέση με το 2013 και με
αξία αγοράς
€1,547 δις
.
Το
2015
, η αγορά αναμένεται να παρου-
σιάσει
άνοδο 0,9%
, που μεταφράζεται σε
αξία αγοράς €1,560 δις
.
Η προβλεπόμενη για φέτος επίδοση της
αγοράς Πληροφορικής συνιστά υποχώρη-
ση σε σχέση με το 2013, αφού η αγορά κα-
τάφερε να εμφανίσει -οριακά έστω- αύξηση
ανάπτυξης 0,3% και αξία αγοράς €1,582 δις.
Δυσμενέστερη είναι η εικόνα, που αναμέ-
νεται να εμφανίσει το
2014
για την
αγορά
Τηλεπικοινωνιών
. Προβλέπεται
μείωση
3,3%
και
αξία αγοράς στα €4,169 δις
.
Χρονιά πτώσης προβλέπεται ότι θα είναι
και το
2015
, οπότε εκτιμάται ότι η αγορά θα
περιοριστεί
κατά
2,8%
έναντι της χρήσης
που διανύουμε και με την
αξία αγοράς
να
ανέρχεται στα
€4,053 δις
.
Αναλυτικά, η αξία της Ελληνικής αγοράς
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών και οι μεταβολές ανά κλάδο παρουσι-
άζονται στον Πίνακα 1.
Η αγορά στην Ελλάδα
Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
, σε εκατ. €, * Πρόβλεψη.
Τα δεδομένα και οι προβλέψεις, βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Μάιο 2014.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.
2011
2012
2013
2014*
2015* 2012/ 2011 2013/2012 2014*/2013 2015*/2014*
Εξοπλισμός (Hardware)
540
522
553
509
492
-3,4%
5,9%
-7,9%
-3,3%
Υπηρεσίες Πληροφορικής
844
804
787
798
823
-4,7%
-2,1%
1,4%
3,2%
Λογισμικό (Software)
277
252
242
240
245
-9,0%
-3,8%
-0,8%
1,9%
Σύνολο Πληροφορικής
1.661 1.578 1.582 1.547 1.560 -5,0% 0,3% -2,2% 0,8%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
616
588
572
563
551
-4,5%
-2,7%
-1,5%
-2,1%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας
4.191
3.856
3.739
3.606
3.502
-8,0%
-3,0%
-3,6%
-2,9%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών
4.807 4.444 4.311 4.169 4.053 -7,5% -3,0% -3,3% -2,8%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ
6.468 6.022 5.893 5.716 5.612 -6,9% -2,1% -3,0% -1,8%
Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στην Ελλάδα, αναμένεται ότι θα παρουσιάσει
μείωση 3% το 2014 και η συνολική αξία
αγοράς αναμένεται να ανέλθει στα €5,716 δις
8 ICT Market Report 2014/ 2015, EITO - ΣΕΠΕ | Τεύχος 6, Ιούνιος - Ιούλιος 2014
Το 2015 εκτιμάται, ότι θα παρουσιάσει
μείωση 1,8% και θα φτάσει τα €5,612 δις
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12
Powered by FlippingBook