Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 7

Στην Ευρώπη, η βιομηχανία ΤΠΕ διέρχεται
ένα στάδιο “μέτριας” ανάπτυξης, μετά από
χρόνια οριακά θετικών ή και αρνητικών επι-
δόσεων, απόρροια της παρατεταμένης οικο-
νομικής κρίσης, της πτώσης των εταιρικών
και των δημοσίων επενδύσεων και της εξα-
σθένισης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αγο-
ράς στην Ευρώπη για τη διετία 2014 - 2015
είναι η πολυμορφία της, αφού κάθε αγορά,
σε κάθε χώρα, αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερό-
τητες της κάθε οικονομίας.
Αυτό, άλλωστε, δικαιολογεί και τις μεγά-
λες αποκλίσεις, που αναμένονται και την
τρέχουσα χρονιά και το 2015, μεταξύ της
Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης σε σχέ-
ση με τον ευρωπαϊκό Νότο, με την πρώτη
να ανασυντάσσεται με σαφώς ταχύτερους
ρυθμούς.
Δυτική Ευρώπη
Έχοντας ενισχυθεί σε ποσοστό μόλις 0,2%
κατά το 2013, για το 2014 η αγορά ΤΠΕ στη
Δυτική Ευρώπη δείχνει έτοιμη για ισχυρότε-
ρη αναπτυξιακή πορεία. Καθώς η οικονομία
της περιοχής συνεχίζει να σταθεροποιείται,
η αγορά θα παρουσιάσει άνοδο 0,7% το
2014 και αύξηση 1,4% το 2015. Η ανάπτυξη
θα προέλθει, κυρίως, από τους τομείς του
Λογισμικού, των Υπηρεσιών Πληροφορικής
και των Φορητών Συσκευών.
Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής (κέρδη 2,5% το
2014 και 2,9% το 2015), όσο και το Λογισμικό
(άνοδος 4,4% φέτος και 4,8% το 2015), αλλά
και ο Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών (αύξη-
ση 2,2% το τρέχον έτος και 1,9% το επόμενο)
θα κινηθούν ανοδικά τη διετία 2014 - 2015.
Από τους υπόλοιπους τομείς της αγοράς,
μόνο ο Εξοπλισμός Πληροφορικής και οι
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας θα υποστούν φέτος
μειώσεις 1,9% αμφότεροι (σ.σ. ο Εξοπλισμός
θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος 0,9% την
επόμενη χρονιά, ενώ οι Υπηρεσίες Τηλεφω-
νίας θα μειωθούν περαιτέρω κατά 1,4% το
2015).
Η αγορά Τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί σε αρ-
νητικό έδαφος για δεύτερη συνεχή χρονιά,
καθώς οι αυξημένες δαπάνες για εξοπλισμό
και υπηρεσίες δεδομένων δεν επαρκούν,
για να αντισταθμίσουν τις μειώσεις από τον
κλάδο των υπηρεσιών τηλεφωνίας.
Το σύνολο της αξίας της αγοράς Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη
Δυτική Ευρώπη
αναμένεται να παρουσιά-
σει
αύξηση 0,7%
το
2014
έναντι του 2013
και
1,4%
το
2015
.
Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη
Ρυθμούς
ανάπτυξης
της τάξης του
1%
αναμένει για φέτος η περιοχή της
Κεντρι-
κής και Ανατολικής Ευρώπης
, ενώ η
πρόβλεψη για το
2015
είναι για άνοδο κατά
2,6%
.
Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στην περιοχή, η οποία βρί-
σκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης τόσο με
τη Δυτική Ευρώπη, όσο και με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση ως σύνολο, προβλέπεται να κα-
ταφέρει να ισορροπήσει τις προβλεπόμενες
μειώσεις στην αγορά της Πληροφορικής με
τις αναμενόμενες αυξήσεις στον κλάδο των
Τηλεπικοινωνιών.
Το κλίμα, πάντως, στις αγορές της περιοχής
είναι συγκρατημένα αισιόδοξο, καθώς η
κρίση στην Ουκρανία, το γενικότερο πολι-
τικό κλίμα και το ασταθές οικονομικό περι-
βάλλον δεν αφήνουν περιθώρια για πολύ
υψηλές προσδοκίες.
Αυτό κάθε άλλο παρά αναιρεί τη θετική ει-
κόνα, που τείνει να διαμορφωθεί στην περι-
οχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
τη διετία 2014 - 2015 για τη βιομηχανία ΤΠΕ.
Η εν λόγω εικόνα ενισχύεται από την πεποί-
θηση, ότι και η συγκεκριμένη περιοχή θα
εισέλθει και αυτή στον επόμενο κύκλο ανά-
πτυξης στις ΤΠΕ, ο οποίος ξεφεύγει από τη
συντηρητική στρατηγική του παρελθόντος,
που είχε ως βασικό άξονα τη μείωση του
λειτουργικού κόστους, και περνάει σε αυτήν
των ΤΠΕ ως μοχλού για μετασχηματισμό της
οικονομίας και της κοινωνίας.
Για τους λόγους αυτούς, η αγορά πληροφο-
ρικής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
έχει χάσει τη φήμη μιας ελκυστικής αγοράς,
που δεν θα ανακτήσει σύντομα. Εύκολες νί-
κες θα είναι πιο δύσκολο να έρθουν, και οι
προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόσουν
τις στρατηγικές τους ανάλογα.
Σε αυτήν την τάση θα πρέπει να αποδοθούν
τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης, που
προβλέπονται για το 2015.
Η Ευρωπαϊκή αγορά
7
Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015
Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.
-1,9%
2,5%
4,4%
2,2%
-1,9%
0,9%
2,9%
4,8%
1,9%
-1,4%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Εξοπλισµός
Πληροφορικής
Υπηρεσίες
Πληροφορικής
Λογισµικό
Εξοπλισµός
Τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες
Τηλεφωνίας
2014/ 2013 2015/ 2014
-2,0%
5,3%
4,7%
-1,4%
0,9%
2,6%
7,1%
5,9%
3,9%
0,6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Εξοπλισµός
Πληροφορικής
Υπηρεσίες
Πληροφορικής
Λογισµικό
Εξοπλισµός
Τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες
Τηλεφωνίας
2014/ 2013 2015/ 2014
Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook