Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 6

Η
παγκόσμια αγορά ΤΠΕ
βρίσκεται σήμε-
ρα σε ένα από τα πιο
κομβικά σημεία της
ιστορίας της
, αντιμετωπίζοντας την εξής ιδι-
αιτερότητα: την ίδια στιγμή που οι επενδύ-
σεις σε παραδοσιακούς τομείς παραμένουν
στάσιμες ή βαίνουν μειούμενες,
ο ρόλος
των ΤΠΕ για το συνολικό μετασχηματι-
σμό του επιχειρείν γίνεται όλο και πιο
ισχυρός
, γεγονός που δίνει ώθηση στη λε-
γόμενη αγορά του “
Third Platform
” (“Τρίτη
Πλατφόρμα”).
Πρόκειται για τις τεχνολογίες που σχετίζο-
νται με το
mobility
(συσκευές, εφαρμογές
και υπηρεσίες), το cloud computing
(στον
Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα), τον κλά-
δο των
big data analytics
και -φυσικά- τα
δημοφιλή πλέον
μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης
. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δίνουν
τον τόνο των εξελίξεων, αλλά -σε κάποιες
περιπτώσεις αγορών- τείνουν να γίνουν το
κυρίαρχο μοντέλο, την ίδια στιγμή που οι
“παραδοσιακές” τεχνολογικές δαπάνες (εξο-
πλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες) παίρ-
νουν την κατιούσα.
Πληροφορική
Η παγκόσμια αγορά
Εξοπλισμού Πληρο-
φορικής
θα εμφανίσει
αύξηση 0,8%
την
τρέχουσα χρήση
, ενώ για το
2015
οι εκτι-
μήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω
άνοδο
2,2%
. Η αστάθεια και οι διακυμάνσεις της
αγοράς αποδίδονται σε ένα μεγάλο βαθμό
στις “αρρυθμίες” στην αγορά Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και στην ολοένα και μεγαλύ-
τερη κυκλικότητα των επενδύσεων στον
κλάδο του επιχειρηματικού Εξοπλισμού
Πληροφορικής (Servers και Συστήματα Απο-
θήκευσης).
Ειδικά για την
αγορά Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών
αυτή εκτιμάται, ότι θα νιώθει
όλο και πιο έντονο τον ανταγωνισμό των
tablets και των smartphones, γεγονός που
ερμηνεύει και τις εκτιμήσεις για την αρνητική
πορεία της τη διετία 2014 - 2015. Συγκεκρι-
μένα, η παγκόσμια αγορά Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών υπολογίζεται ότι
φέτος
θα
μειωθεί κατά 6,1%
, ενώ το
2015
αναμέ-
νεται να
μειωθεί
περαιτέρω κατά
2,1%
,
(σ.σ. και το 2013 η αγορά δέχτηκε πιέσεις
που ποσοστιαία μεταφράστηκαν σε 4,3%).
Ενδείξεις σταθεροποίησης τη διετία 2014
- 2015 παρουσιάζει τόσο η
αγορά Λο-
γισμικού
όσο και αυτή των
Υπηρεσιών
Πληροφορικής
. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο
Λογισμικό
,
φέτος
η παγκόσμια αγορά
θα
διευρυνθεί
κατά
6,1%
, για να
ενισχυθεί
περαιτέρω
6,4%
, το
2015
. Η προβλεπόμε-
νη θετική πορεία δεν φαίνεται να αποτελεί
συγκυριακό γεγονός, καθώς έρχεται να βελ-
τιώσει την εικόνα μιας αγοράς, η οποία δεί-
χνει σαφέστατα σημάδια ανάκαμψης (σ.σ. το
2013 ενισχύθηκε 7,6%, ενώ το 2012 είχε επί-
σης κινηθεί ανοδικά 6,2%). Οι επιδόσεις της
παγκόσμιας βιομηχανίας Λογισμικού κάθε
άλλο παρά άσχετες είναι με τις νέες συνθή-
κες που διαμορφώνονται στην αγορά ΤΠΕ,
δεδομένου ότι το Λογισμικό βρίσκεται στην
“καρδιά” του μετασχηματισμού του Third
Platform.
Ανάλογα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις
και για τη διεθνή
αγορά Υπηρεσιών Πλη-
ροφορικής
, η οποία, αφού διευρύνθηκε
κατά 4,8% το 2013, θα
ενισχυθεί
ακόμη
περισσότερο, και συγκεκριμένα κατά
3,7%
το τρέχον
έτος, για να
κερδίσει
επιπλέον
έδαφος κατά
4%
το
2015
. Μάλιστα, κά-
ποιοι επιμέρους τομείς της αγοράς, όπως το
outsourcing και το BPO, αναμένεται να εμ-
φανίσουν ακόμη πιο δυναμικούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Η παγκόσμια αγορά Υπηρεσι-
ών Πληροφορικής δείχνει να αντιμετωπίζει
μια σειρά από προκλήσεις, που όλες έχουν
έναν κοινό παρονομαστή: συνδέονται με
την ανάγκη του τελικού καταναλωτή (ιδιώ-
τη ή επιχείρησης) να μειώσει τα κόστη που
σχετίζονται με την Πληροφορική, πετυχαί-
νοντας, παράλληλα, τη βέλτιστη δυνατή
σχέση ποιότητας - τιμής. Πάντως, όπως προ-
κύπτει από την ίδια την πορεία της αγοράς,
ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις
των χρηστών, γεγονός το οποίο ερμηνεύει
και τη βελτίωση της αγοράς σε παγκόσμια.
Τηλεπικοινωνίες
Τις συνέπειες της ταχύτερης διείσδυσης των
τεχνολογιών του «Third Platform” θα δεχθεί
τη διετία 2014 - 2015 και διεθνής αγορά Τη-
λεπικοινωνιών, η οποία θα δει τις επιδόσεις
της έναντι του παρελθόντος να βελτιώνο-
νται. Μετά από ανοδική πορεία, 7,8% το
2013, θα παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση
4,5% το 2014, για να κερδίσει εκ νέου έδα-
φος το 2015 κατά 3,9%.
Το Mobility αναμένεται να αλλάξει ριζικά
το διεθνές τηλεπικοινωνιακό τοπίο, με τα
smartphones και τις υπηρεσίες mobile data
να πυροδοτούν τις εξελίξεις. H αυξανόμενη
απήχηση των smartphones και των mobile
data παρέχει σημαντική στήριξη στην αγο-
ρά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, που μετά από
μια καλή χρονιά το 2013 (αύξηση 6,5%) θα
ενισχύσει τη δυναμική του κατά 3,6% φέτος
και κατά 3,2% το 2015. Από τους επιμέρους
τομείς της αγοράς, οι υπηρεσίες, που σχετί-
ζονται με τα mobile data, κάθε άλλο παρά
σημάδια κόπωσης δείχνουν, καθώς το 2013
ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 20,5%, ενώ τη
διετία θα γνωρίσουν νέα άνοδο κατά 11,1%
και 9,5% αντίστοιχα.
Παγκόσμια, η Ασία και η Λατινική Αμερική
πέτυχαν το 2013 αύξηση 5% στην αγορά
Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, προσβλέποντας
σε ανάλογες επιδόσεις και για τη διετία 2014
- 2015. Στον αντίποδα βρέθηκε η Ευρώπη,
όπου το 2013 η αγορά υποχώρησε, λόγω:
της αργής ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας, τις πιέσεις σε ρυθμιστικό επίπεδο,
τον οξυνόμενο ανταγωνισμό και την επι-
βράδυνση των επενδύσεων από πλευράς
τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τάσεις οι
οποίες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την
ευρωπαϊκή αγορά των Υπηρεσιών Τηλε-
φωνίας έως και το 2016.
Στην αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών
θα επιτευχθεί φέτος περαιτέρω βελτίωση,
με την ετήσια ανάπτυξη να υπολογίζεται
στο 7,6% και το 2015 να σηματοδοτεί νέα
αύξηση 5,8%.
Η Παγκόσμια αγορά - Ανάλυση
6 ICT Market Report 2014/ 2015, EITO - ΣΕΠΕ | Τεύχος 6, Ιούνιος - Ιούλιος 2014
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook