Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 11

Τα ποσοστά μείωσης τόσο για το 2014 όσο
και για το 2015 απέχουν από τις έντονα
αρνητικές επιδόσεις του 2013, οπότε η αγο-
ρά έχασε έδαφος κατά 5,5% συνολικά.
Την -εν μέρει- εξομάλυνση της αγοράς
Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, κατά τη
διετία 2014 - 2015, αναμένεται να τροφοδο-
τήσουν οι επενδύσεις για αναβάθμιση ή/
και συντήρηση υποδομών δικτύων 2G/ 3G,
καθώς και περιορισμένα έργα υποδομών
4G/ LTE σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Αδύναμη επίδοση θα εμφανίσει το 2014 η
αγορά συσκευών στην Ελλάδα, η οποία πα-
ραμένει στη σκιά της οικονομικής κρίσης και
της συρρίκνωσης των εταιρικών και οικο-
γενειακών προϋπολογισμών. Οι πωλήσεις
Smartphones, τα οποία ήδη αντιπροσωπεύ-
ουν ποσοστό 54% της συνολικής αγοράς
συσκευών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλά-
δα, αν και θα κινηθούν ανοδικά το 2014 δεν
αρκούν, για να συγκρατήσουν το σύνολο
του κλάδου από την πτωτική τροχιά.
Η αγορά των “έξυπνων” κινητών, αναμένε-
ται να παρουσιάσει αύξηση 2,2% το 2014,
για να βρεθεί σε πτώση 2,1% το 2015. Τόσο
η επίδοση του 2014 όσο και αυτή του 2015
απέχουν από την πορεία της αγοράς των
δύο προηγούμενων ετών.
Την αγορά smartphones στην Ελλάδα
αναμένεται ότι θα αναζωογονήσει μερικά
η περαιτέρω πτώση των τιμών, καθώς ήδη
τα “έξυπνα” κινητά, με τιμή κάτω των $200,
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της συ-
νολικής αγοράς. Το συγκεκριμένο γεγονός
εξηγεί και την κυριαρχία του λειτουργικού
Android, το οποίο εκτιμάται ότι θα αγγίξει
μερίδιο 75% στην ελληνική αγορά το 2014.
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας
Σε αρνητικά πρόσημα αναμένεται να βρεθεί
και τη διετία 2014 - 2015 η ελληνική αγορά
Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η οποία εκτιμάται
ότι θα υποχωρήσει 3,6% το 2014 και με αξία
αγοράς €3,606 δις, για να περιοριστεί πε-
ραιτέρω 2,9% το 2015 και αξία αγοράς στα
€3,502 δις.
Η διείσδυση των smartphones στην ελληνι-
κή αγορά μπορεί να παραμένει μικρότερη,
σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές,
ωστόσο, η πορεία της είναι καθόλα υγιής
και δημιουργεί αισιόδοξες εκτιμήσεις για
τον τομέα των υπηρεσιών.
Μάλιστα εκτιμάται, ότι η διεύρυνση της δι-
είσδυσης των “έξυπνων” κινητών θα ενισχύ-
σει την κίνηση δεδομένων, η οποία σαφέ-
στατα και υποβοηθείται από την αργή, αλλά
σταθερή, είσοδο 4G στην εγχώρια αγορά.
Παρά την οικονομική κρίση, η διετία 2014 -
2015 αναμένεται να φέρει άνοδο στα έσοδα
των παρόχων τηλεπικοινωνιών από υπη-
ρεσίες mobile data και το 2014 και το 2015.
Ωστόσο, η άνοδος στις υπηρεσίες mobile
data δεν θα μπορέσει να ισορροπήσει τη
μεγάλη πτώση από τις υπηρεσίες γραπτών
μηνυμάτων.
Ψήγματα αισιοδοξίας δημιουργεί και η δι-
απίστωση ότι η Ελλάδα, παρά το δυσμενές
οικονομικό περιβάλλον, καταγράφει, για
άλλη μια φορά, τις καλύτερες επιδόσεις με-
ταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης όσον
αφορά το ρυθμό της ευρυζωνικότητας, η
οποία αναπτύχθηκε κατά 8% το 2013.
Σαφέστατα οι συγκεκριμένοι ρυθμοί θα επι-
βραδυνθούν, όσο η αγορά θα “ωριμάζει”,
ωστόσο, και πάλι κοινή εκτίμηση είναι ότι θα
παραμείνουν πάνω από το μέσο ευρωπαϊ-
κό όρο για το άμεσο μέλλον.
Παρά τη σαφέστατη βελτίωση σε ποσοτι-
κό επίπεδο, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά
έναντι των υπολοίπων χωρών της Δυτικής
Ευρώπης στην ανάπτυξη Δικτύων/ Υπηρε-
σιών Νέας Γενιάς: μόνο το 2% των συνδέσε-
ων, στα τέλη του 2013, ανήκε σε αυτή την
κατηγορία των δικτύων (κυρίως VDSL και
κάποιες FTTP).
Τα Δίκτυα/ Υπηρεσίες επόμενης γενιάς, ως
τάση, είναι μονόδρομος και για την Ελλάδα,
η οποία θα δει τις σχετικές συνδέσεις να αυ-
ξάνονται και να αντιπροσωπεύουν το 34%
των συνολικών συνδέσεων έως το 2018,
ποσοστό, όμως, που κατατάσσει την Ελλά-
δα στους ουραγούς των χωρών της Δυτικής
Ευρώπης.
11
Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015
Το 2014 για την αγορά Τηλεπικοινωνιών
προβλέπεται μείωση 3,3%
και αξία αγοράς στα €4,169 δις
Το 2015 εκτιμάται,
ότι η αγορά θα περιοριστεί κατά 2,8%
και αξία αγοράς θα ανέλθει στα €4,053 δις
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook