Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 10

Υπηρεσίες Πληροφορικής
Θετικές επιδόσεις αναμένονται για την αγο-
ρά Υπηρεσιών Πληροφορικής. Το 2014 θα
παρουσιάσει άνοδο 1,4% και αξία αγοράς
€798 εκατ., για να καταγράψει το 2015 υπερ-
διπλάσιο ρυθμό αύξησης 3,2% και αξία
αγοράς €823 εκατ.
Κατά τη φετινή χρήση, όπως άλλωστε και
κατά το 2015, σχεδόν όλοι οι επιμέρους το-
μείς της αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής
(Projects, Outsourcing, Support & Deploy,
Business Consulting & Business Process
Outsourcing) αναμένεται να παρουσιάσουν
άνοδο.
Ειδικά οι υπηρεσίες Outsourcing θα παρου-
σιάσουν αύξηση 5,6% και 5,4% το 2014 το
2015, αντίστοιχα.
Λογισμικό
Η πορεία της αγοράς Λογισμικού αναμένε-
ται να είναι οριακά καλύτερη το 2014, σε
σχέση με ένα χρόνο πριν, καθώς η αγορά
υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει 0,8% και η
αξία αγοράς θα διαμορφωθεί σε €240 εκατ.
Πάντως, παρά την παρατηρούμενη βελτί-
ωση, η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα της
Δυτικής Ευρώπης, που το 2014 η αγορά λο-
γισμικού αναμένεται να βρίσκεται σε αρνη-
τική πορεία.
Αν και η αγορά λογισμικού μπορεί να οδη-
γήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας,
περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη, “δει δε
χρημάτων”, οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι
Οργανισμοί αρκούνται σε περιορισμένες
μόνο αναβαθμίσεις λογισμικού.
Για την αγορά λογισμικού, το κλίμα αισιοδο-
ξίας θα αποτυπωθεί το 2015 οπότε αναμέ-
νεται αναστροφή της αρνητικής πορείας και
επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
1,8% και με την αξία αγοράς να υπολογίζε-
ται στα €245 εκατ.
Μάλιστα, προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα
συμβαδίσει με την Ισπανία και την Πορτογα-
λία στην αγορά λογισμικού, ενώ δεν απο-
κλείουν να υπερβεί ακόμη και τις επιδόσεις
της ιταλικής αγοράς.
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
Αναιμικές επιδόσεις, οι οποίες σε ένα με-
γάλο βαθμό απηχούν την πορεία των τη-
λεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά και το
εύθραυστο οικονομικό και πολιτικό περι-
βάλλον, καταγράφει η εγχώρια αγορά Τη-
λεπικοινωνιών.
Όλοι οι επιμέρους τομείς (Εξοπλισμός, Συ-
σκευές, Υπηρεσίες), θα παρουσιάσουν πτώ-
ση και τις δύο επόμενες χρονιές.
Η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα
μειωθεί κατά 1,5% το 2014 έναντι του 2013
και με αξία αγοράς €563 εκατ., για να υπο-
χωρήσει περαιτέρω 2,1% και αξία αγοράς
€551 εκατ. ένα χρόνο αργότερα.
Σε κάθε περίπτωση, η αγορά παρουσιάζει
σημάδια σταθεροποίησης.
Για την αγορά λογισμικού, το κλίμα
αισιοδοξίας θα αποτυπωθεί το 2015, οπότε
αναμένεται αναστροφή της αρνητικής πορείας και
10 ICT Market Report 2014/ 2015, EITO - ΣΕΠΕ | Τεύχος 6, Ιούνιος - Ιούλιος 2014
επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 1,8%
και αξία αγοράς στα €245 εκατ.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook