Διαγωνισμός για το έργο “Εκπόνηση Επιμορφωτικού Ενημερωτικού Υλικού Και Προγράμματος Σπουδών Επιμόρφωσης” από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

20 Ιουνίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει προκηρύξει Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου “Εκπόνηση Επιμορφωτικού Ενημερωτικού Υλικού Και Προγράμματος Σπουδών Επιμόρφωσης” (Αρ. Διακ. 02/2014), που εντάσσεται στις Πράξεις “Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού”, των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην:

  • Εκπόνηση ψηφιακού εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού ενημερωτικού υλικού για τη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού,
  • Ψηφιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού,
  • Εκπόνηση προγράμματος σπουδών για δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
  • Αναπαραγωγή μέρους του εκπονηθέντος έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (οδηγός διαχείρισης περιστατικών σχολική βίας) και τη διανομή/αποστολή του στη σχολική κοινότητα,
  • Δημιουργία εργαλείων έρευνας και μεθοδολογίας για την ανίχνευση και καταγραφή/παρακολούθηση του φαινομένου της σχολικής βίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας,
  • Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης του φαινομένου της σχολικής βίας.  

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων, ήτοι 15/7/2015. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €152.530,00, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% (δηλαδή, €124.008,13 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει τη Δευτέρα 14  Ιουλίου 2014, ώρα 15:00 (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, Αν. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, Γραφείο 1031).

Ημέρα, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, ώρα 12:30. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κ.κ.: Μαρία Αναγνωστοπούλου και Κωνσταντίνα Δημητρακά: τηλ.: 210 3443332/210 3442129,  fax: 210 3442153, e-mail: managnostopoulou@minedu.gov.gr/dimitraka@minedu.gov.gr, ww.eye.minedu.gov.gr.  

Διακήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .pdf

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για  την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.eye.minedu.gov.gr). Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας