Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εταιριών - μελών του.

Ο ΣΕΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της πολιτείας παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΠΕ παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τα μέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας, παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ. 

Επιτελώντας σύνθετο έργο σε πολλά επίπεδα, ο ΣΕΠΕ παρεμβαίνει δυναμικά, καλύπτοντας το πεδίο του σχεδιασμού, της έρευνας, της προβολής αλλά και της αναγνώρισης των δυνατοτήτων των εταιριών του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο ΣΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας (DIGITALEUROPE) και του Παγκοσμίου Συνδέσμου Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας (WITSA).

Σκοποί

Σκοποί του ΣΕΠΕ είναι η διαφύλαξη και η προώθηση των κοινών συμφερόντων των επιχειρήσεων - μελών του και γενικότερα του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας. Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 • Να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Τεχνολογία
 • Να σχεδιάζει και να υποστηρίζει προγράμματα ειδικά για τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους στην Ελληνική αγορά
 • Να συμβάλλει στην έρευνα για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Να αποτελεί συντονιστικό όργανο και χώρο ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στα μέλη του και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικό συλλογικό όργανο των Ελληνικών Επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την καλύτερη προβολή των θέσεων τους προς τους κρατικούς φορείς, τους θεσμικούς παράγοντες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ΜΜΕ, το ευρύ κοινό, κ.ά.
 • Να προωθήσει, να ενθαρρύνει, να ενισχύει και να προστατεύει τη σύσταση και τη λειτουργία των Επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου.

Όραμα και Στρατηγική
Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας: Στρατηγικός Κλάδος για την Ελληνική Οικονομία

Στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης, η ψηφιακή τεχνολογία αναμορφώνει την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και τις διαρθρωτικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας

Στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης, η ψηφιακή τεχνολογία αναμορφώνει την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και τις διαρθρωτικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να μετατρέψουμε τον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα σε μια ηγετική στρατηγική βιομηχανία, που θα:

 • Τονώσει την Ελληνική οικονομία
 • Ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία
 • Ενισχύσει τον ψηφιακό αλφαβητισμό και την ίδια στιγμή
 • Εφαρμόσει την ψηφιακή τεχνολογία για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.

Υπάρχουν πέντε πυλώνες στους οποίους, η Ελλάδα, πρέπει να βελτιστοποιήσει την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα:

 • Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα
 • Bελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας
 • Υιοθέτηση της τεχνολογίας και μόχλευση της καινοτομίας από τους καταναλωτές
 • Ισχυρή βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας που θα υποστηρίζει και θα οδηγεί μια καινοτόμα οικονομία με νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής που στηρίζει την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας. 

Δράσεις με μία Ματιά


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας