H μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στον ψηφιακό τομέα μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά €9 δις ετησίως, σύμφωνα με την Ε.Ε.

Έρευνες - Μελέτες

04 Οκτωβρίου 2013Πολλά θα ήταν τα οφέλη για τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εάν περισσότερες έκαναν καριέρα στον ψηφιακό τομέα και κατείχαν θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό. Αυτή είναι η βασική διαπίστωση έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε για τις γυναίκες, που απασχολούνται στον κλάδο των ΤΠΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γυναίκες που εργάζονται σήμερα στον κλάδο των ΤΠΕ είναι ελάχιστες:

Επί συνόλου 1.000 γυναικών με πανεπιστημιακό ή άλλο πρώτο πτυχίο, μόνο οι 29 είναι κάτοχοι πτυχίου σχετικού με τις ΤΠΕ (έναντι 95 ανδρών) και μόνο οι 4 στις 1.000 γυναίκες ενδέχεται να εργαστούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι γυναίκες εγκαταλείπουν τον κλάδο στα μέσα της σταδιοδρομίας τους σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι άνδρες, ενώ υπο-εκπροσωπούνται σε διευθυντικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων (περισσότερο από ό,τι σε άλλους κλάδους).

Μόνο το 19,2% των εργαζομένων στον κλάδο των ΤΠΕ έχουν γυναίκα προϊσταμένη έναντι 45,2 % σε άλλους κλάδους.

Αν όμως η τάση αυτή αντιστραφεί και η παρουσία των γυναικών στον κλάδο γίνει ανάλογη των ανδρών, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα μπορούσε, σύμφωνα με τη μελέτη, να αυξηθεί κατά περίπου €9 δις ετησίως (1,3 φορές το ΑΕΠ της Μάλτας). Ο κλάδος των ΤΠΕ θα ωφεληθεί, καθώς οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις επιτυγχάνουν 35% υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και 34% καλύτερη συνολική μερισματική απόδοση για τους μετόχους, σε σύγκριση με άλλες ανάλογες επιχειρήσεις. 

Η μελέτη επισημαίνει, επίσης, ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον κλάδο των ΤΠΕ κερδίζουν σχεδόν 9% περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες σε άλλους κλάδους της οικονομίας, έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του ωραρίου εργασίας τους και κινδυνεύουν λιγότερο να μείνουν άνεργες (μέχρι το 2015 θα υπάρχουν στην Ε.Ε. 900.000 κενές θέσεις στον κλάδο των ΤΠΕ).

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο κυρία Neelie Kroes δήλωσε σχετικά: “Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι, χωρίς αμφιβολία, περισσότερες γυναίκες σε μια επιχείρηση σημαίνει υγιέστερη επιχείρηση. Είναι πια καιρός ο κλάδος της τεχνολογίας των πληροφοριών να το αντιληφθεί αυτό και να δώσει στις γυναίκες την ευκαιρία να συνεισφέρουν σ' αυτόν, ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να ωφεληθεί από τις τεράστιες δυνατότητές τους”.

Η μελέτη υποδεικνύει, επίσης, τέσσερις τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης:

Προβολή μιας ανανεωμένης εικόνας του κλάδου των ΤΠΕ στις γυναίκες και στην κοινωνία με δράσεις, όπως η διάδοση των πλέον ελκυστικών για τα κορίτσια τεχνολογιών (π.χ. ενδιαφέρουσες, διαφοροποιημένες, επικερδείς τεχνολογίες).

Αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας στον κλάδο, π.χ. με την κατάρτιση, από κοινού με τις επιχειρήσεις, προγραμμάτων σπουδών εναρμονισμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να προωθηθούν ξεκάθαρες δυνατότητες σταδιοδρομίας στον κλάδο των ΤΠΕ.

Αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο των ΤΠΕ, π.χ. με καλύτερη πρόσβαση σε προγράμματα κεφαλαίων εκκίνησης και επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον κλάδο, π.χ. με την προβολή των βελτιωμένων επιδόσεων των επιχειρήσεων που απασχολούν γυναίκες.

Πορίσματα της μελέτης
Για τις γυναίκες, που εγκαταλείπουν πολύ νωρίς τον κλάδο: στον κλάδο των ΤΠΕ απασχολείται το 20% των γυναικών ηλικίας 30 ετών με πτυχία σχετικά με τις ΤΠΕ, αλλά μόνο το 9% των γυναικών άνω των 45 ετών.

Για τις γυναίκες που υπο-εκπροσωπούνται στις διευθυντικές θέσεις και τις θέσεις λήψης αποφάσεων: το 19,2% των εργαζομένων στον κλάδο των ΤΠΕ έχουν γυναίκα προϊσταμένη, έναντι 45,2% των εργαζομένων σε άλλους κλάδους.

Για τον πολύ μικρό αριθμό γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο των ΤΠΕ, σε σύγκριση με άλλους κλάδους: οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 31,3% των αυτοαπασχολούμενων στην Ε.Ε. και μόνο το 19,2% των επιχειρηματιών στον κλάδο των ΤΠΕ.

Η μελέτη αναφέρει, επίσης, τους παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες να συμμετέχουν πλήρως στον κλάδο: α) πολιτιστικά ήθη και στερεότυπα σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας, β) εσωτερικοί φραγμοί και κοινωνικο-ψυχολογικοί παράγοντες (όπως έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας, απροθυμία ανάληψης κινδύνου και αρνητική στάση έναντι του ανταγωνισμού) και γ) εξωτερικοί φραγμοί (όπως το έντονα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, δυσκολίες στο συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και έλλειψη προτύπων στον συγκεκριμένο κλάδο).

Σύμφωνα με τη μελέτη, υπάρχουν διάφορα προφίλ γυναικών που εργάζονται στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών: από την προγραμματίστρια βιντεοπαιχνιδιών και την ειδικευμένη στις ψηφιακές επικοινωνίες μέχρι την υπεύθυνη χάραξης πολιτικής. Ο καλύτερος τρόπος για να πεισθούν περισσότερα κορίτσια να κάνουν καριέρα στον κλάδο των ΤΠΕ είναι η προβολή γυναικείων προτύπων στον κλάδο αυτό.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ