Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα προσέθετε, ετησίως, €415 δις στην ευρωπαϊκή οικονομία

Έρευνες - Μελέτες

30 Ιουνίου 2015

Τα οφέλη, που μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα, σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, από τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο δημόσιας εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξε ανταλλαγή ιδεών και απόψεων με εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων, επαγγελματικών και καταναλωτικών φορέων και ΜΚΟ της Ελλάδας, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαμόρφωση του ψηφιακού τοπίου της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). 

Η ψηφιακή ενιαία αγορά μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω μιας “Έξυπνης Νομοθεσίας”, που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της εποχής, δίνοντας προτεραιότητα στην καινοτομία, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις και τον ανταγωνισμόΚοινή διαπίστωση ήταν ότι, σε μια περίοδο, όπου η ανάπτυξη είναι καίριας σημασίας για τη χώρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρυνθούν για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία.

Την ατζέντα της Ε.Ε. για την ψηφιακή ενιαία αγορά και το πώς μια πλήρως λειτουργική ενιαία ψηφιακή αγορά θα προσέθετε ετησίως €415 δις στην ευρωπαϊκή οικονομία, παρουσίασαν εκ μέρους της Επιτροπής και της DG CONNECT η κυρία M. Richards και ο κ. Θ. Σκορδάς.

Όπως τόνισαν, η Ε.Ε. έχει θέσει τις βάσεις για το ψηφιακό της μέλλον μέσα από την υιοθέτηση μιας δέσμης 16 δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του επόμενου έτους, με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Σήμερα, όπως τόνισαν τα στελέχη της DG CONNECT, οι κατακερματισμένες αγορές της Ευρώπης και τα εμπόδια που αυτές δημιουργούν, αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις ψηφιακές ευκαιρίες για τα άτομα και τις επιχειρήσεις, προς όφελος των διεθνών ανταγωνιστών της Ε.Ε. Στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η άρση των ρυθμιστικών εμποδίων και τελικά η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία.

Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά περιλαμβάνει μια σειρά στοχευμένων δράσεων, που αρθρώνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών, Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Να σημειωθεί ότι, η ομάδα έργου για την ψηφιακή ενιαία αγορά, θα μεριμνήσει για την υλοποίηση των διαφόρων αυτών δράσεων έως το τέλος του 2016, ενώ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ψηφιακή ενιαία αγορά θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Οι Πυλώνες της Ψηφιακής Στρατηγικής
Ο πρώτος πυλώνας της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά σχετίζεται με θέματα πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει κανόνες για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, την επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών με ταχύτερο και ενιαίο τρόπο, την αποτελεσματικότερη και φθηνότερη αποστολή δεμάτων, όπως και την εξάλειψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, τον εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων ανταγωνισμού, που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και μια σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, περιλαμβάνει την επανεξέταση της Οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση και προβλέπει μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ.

Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με τα ψηφιακά δίκτυα και τις υπηρεσίες και στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωσή τους. Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων της Ε.Ε. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του ραδιοφάσματος και τον καθορισμό κοινών κριτηρίων σε επίπεδο Ε.Ε. για την εκχώρηση ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο, τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς, παραδοσιακών και νέων και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. θα επανεξετάσει το πλαίσιο οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, ενώ ταυτόχρονα θα αναλύσει το ρόλο των διαδικτυακών πλατφορμών στην αγορά και θα εξετάσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα προτείνει μια εταιρική σχέση με τη βιομηχανία όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα των τεχνολογιών, καθώς και λύσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων.

Ο τρίτος Πυλώνας σχετίζεται με τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει μια “ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ελεύθερη ροή δεδομένων” με στόχο την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει, επίσης, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος, θα καθορίσει προτεραιότητες όσον αφορά τα πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα σε καίριους τομείς για την ψηφιακή ενιαία αγορά, στηρίζοντας μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από ένα νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιπλέον, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και των διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών.

Η εικόνα σήμερα
Σήμερα, η Ελλάδα παρουσιάζει μεν πρόοδο - σε σχέση με πέρυσι - στις επιδόσεις της σε διάφορους επιμέρους παράγοντες, που σχετίζονται με την ψηφιακή αγορά, αν και εξακολουθεί να απέχει από το μέσο Κοινοτικό όρο. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι το 100% των ελληνικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, μόνο το 37% έχει συνδρομή σε αυτές, ενώ μόλις το 27% των κατοικιών έχει πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας Διαδίκτυο (τουλάχιστον 30Mbps), πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 62%. Την ίδια στιγμή, πάντως, το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (ERP - 40%) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (17%) είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. (31% και 14% αντίστοιχα). Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν RFID (2,6%), ηλεκτρονικά τιμολόγια (4,8% το 2014) ή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (4,7%).   Πολύ λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα (9,1%) και ακόμη λιγότερες διαδικτυακές πωλήσεις σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. (4,3%). 

Όπως τόνισε κατά τη χθεσινή εκδήλωση ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Μέλος του ΔΣ του DIGITALEUROPE και Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA, κ. Γιάννης Σύρρος, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα δίνει σήμερα στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Απαιτείται πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή ψηφιακή υποδομή, μείωση της γραφειοκρατίας και της νομικής αβεβαιότητας, ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων υποστήριξης, βοήθεια στο να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και βελτίωση της ποιότητας των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ηγεσίας στο εργατικό δυναμικό.

Επιπλέον, όπως σημείωσε, η ψηφιακή Ενιαία Αγορά μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω μιας “Έξυπνης Νομοθεσίας”, που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της εποχής, δίνοντας προτεραιότητα στην Καινοτομία, ενθαρρύνοντας τις Επενδύσεις και τον Ανταγωνισμό, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στις χώρες της Ευρώπης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ