Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στην έρευνα και την καινοτομία

Έρευνες - Μελέτες

01 Δεκεμβρίου 2021

Σε μείζον θέμα για την Ευρώπη εξελίσσεται η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών μεταξύ των φοιτητών και των αποφοίτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις σταδιοδρομίες των τομέων της έρευνας και της καινοτομίας.

 

Στην Ευρώπη οι γυναίκες αποτελούν μόλις το ένα τρίτο του συνόλου των ερευνητών (33 %)Κατά μέσο όρο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το ποσοστό γυναικών μεταξύ των φοιτητών (54 %) και των αποφοίτων (59 %) υπερέβαινε αυτό των ανδρών και ότι υπάρχει σχεδόν ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διδακτορικό επίπεδο (48 %). Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ των τομέων σπουδών.

 

Για παράδειγμα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα τέταρτο των κατόχων διδακτορικού διπλώματος στον τομέα των ΤΠΕ (22%), ενώ αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60% στους τομείς της υγείας και πρόνοιας και της εκπαίδευσης (60% και 67% αντίστοιχα).

 

Επιπλέον, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το ένα τρίτο περίπου των ερευνητών (33 %). Στο υψηλότερο επίπεδο της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, κατέχοντας περίπου το ένα τέταρτο των θέσεων τακτικού/-ής καθηγητή/-τριας (26 %).

 

Οι γυναίκες είναι, επίσης, λιγότερο πιθανό να απασχολούνται ως επιστήμονες και μηχανικοί (41 %) και υποεκπροσωπούνται μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών στους τομείς των θετικών επιστημών, της μηχανικής και των ΤΠΕ (25 %).

 

She Figures 2021

Την εικόνα αυτή περιγράφει η έκθεση “She Figures 2021” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρακολουθεί από το 2003 το επίπεδο προόδου προς την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής.

 

“Πρέπει να καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως για να εμπνεύσουμε τα κορίτσια να σταδιοδρομήσουν στους τομείς STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο, πιο πράσινο και πιο ψηφιακό μέλλον”, ανέφερε σχολιάζοντας την έκθεση η κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας.

 

Μέτρα αντιμετώπισης

Πολλές πολιτικές και προγράμματα χρηματοδότησης της Ε.Ε. αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη” έχει ενισχύσει τη στήριξη υπέρ της ισότητας των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία, με τα ακόλουθα μέσα:

- Νέο κριτήριο επιλεξιμότητας για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”, καθώς οι δημόσιοι φορείς, οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να διαθέτουν σχέδιο για την ισότητα των φύλων.

- Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας ως βασικής απαίτησης σε ολόκληρο το πρόγραμμα.

- Χρηματοδότηση δράσεων με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης σχεδίων για την ισότητα των φύλων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις συνδεδεμένες χώρες και την υλοποίηση του θεματολογίου πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

- Μέτρα και δραστηριότητες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021