Οικονομικά οφέλη €2,6 δισ. έως το 2025 μπορεί να φέρει το 5G στην Ελλάδα

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

23 Νοεμβρίου 2020

Οικονομικά οφέλη της τάξης των €2,6 δισ. έως το 2025 μπορεί να αποφέρει η πλήρης αξιοποίηση του 5G στην Ελλάδα. Το δε προβλεπόμενο καθαρό όφελος (όφελος μείον κόστος) για τη χώρα μας εκτιμάται σε €1,6 δισ. έως το 2025 και προϋποθέτει μια επένδυση της τάξης των €0,9 δισ. 

Συνολικά, το 5G μπορεί να αποφέρει οφέλη 210 δις ευρώ σε όλη την Ευρώπη-η Γερμανία η χώρα με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο όφελος

Το 5G ως μια “ανοικτή πλατφόρμα καινοτομίας”, που καθιστά δυνατό τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλαπλών κλάδων, θα μπορούσε να προσθέσει συνολικά οφέλη ύψους €210 δισ. στην Ευρώπη, έως το 2025. Η Γερμανία είναι η ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο καθαρό όφελος (όφελος μείον κόστος) ύψους €38,5 δισ., με μια επένδυση ύψους €6 δισ., κάτι το οποίο δίνει μια αναλογία κόστους - οφέλους (cost-benefit-ratio, CBR) της τάξης του 7,5. 

Η Ελβετία, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να έχει την υψηλότερη αναλογία κόστους - οφέλους (CBR) στην Ευρώπη, 14,7, με ένα καθαρό κέρδος €10 δισ. έναντι μιας επένδυσης μόλις €700 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στη μελέτη “5G action plan review for Europe”. 

Η μελέτη διενεργήθηκε από την Analysys Mason με τη συνεισφορά της Qualcomm Technologies και της Ericsson. Παρέχει δε μια ανάλυση κόστους - οφέλους ανά χώρα και ανά τομέα της αγοράς.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τα “ευφυή” εργοστάσια, η γεωργία και οι ημιαστικές και αγροτικές περιοχές υπολογίζεται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση επί του AEΠ στην Ευρώπη. Περισσότερα από €50 δισ. επιπρόσθετων ωφελειών, που σχετίζονται με το 5G, μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα δημόσιας χρηματοδότησης μικρότερης των €20 δισ.

“Έξυπνη” παραγωγή
Σε επίπεδο περιπτώσεων χρήσης, τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη σε όρους Ευρωπαϊκού ΑΕΠ προέρχονται από τα “έξυπνα” εργοστάσια, τη γεωργία και τη Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές). Τα καθαρά οφέλη υπολογίζονται σε €58 δισ., €37 δισ. και €18 δισ. αντίστοιχα.

Η μελέτη ομαδοποιεί την αγορά σε τέσσερις τομείς - κλειδιά: “Έξυπνη” Παραγωγή & Logistics, “Έξυπνες” Αγροτικές Περιοχές, “Έξυπνες” Αστικές Περιοχές και “Έξυπνες” Δημόσιες Υπηρεσίες. Οι τομείς της “Έξυπνης” Παραγωγής και των “Έξυπνων” Αγροτικών Περιοχών έχουν το μεγαλύτερο καθαρό όφελος, €70 δισ. και €55 δισ. αντιστοίχως. Ωστόσο, οι αναλογίες κόστους - οφέλους τους, είναι χαμηλότερες από εκείνες των τομέων των “Έξυπνων” Αστικών Περιοχών και των “Έξυπνων” Δημόσιων Υπηρεσιών.

Και στην Ελλάδα, οι τομείς των “Έξυπνων” Αγροτικών Περιοχών και της “Έξυπνης” Παραγωγής & Logistics αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο καθαρό όφελος ύψους €1,1 δισ. και €0,4 δισ. αντιστοίχως. Ο τομέας των Έξυπνων Αγροτικών Περιοχών έχει επίσης και την υψηλότερη αναλογία κόστους – οφέλους, CBR (3,8).

“Το 5G μπορεί να παρέχει το οικονομικό ερέθισμα, που χρειάζεται η Ευρώπη. Η συνδεσιμότητα 5G εκτείνεται πολύ πέραν του smartphone και έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει ολόκληρους κλάδους και βιομηχανίες στο μακροσκοπικό επίπεδο”, τονίζει η Qualcomm. “Ως μια ανοικτή πλατφόρμα καινοτομίας, το 5G παρέχει την υποδομή κρίσιμης σημασίας που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να επιτύχει μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλους”, τονίζει η Ericsson. 

Δημόσια χρηματοδότηση
Η μελέτη προσδιορίζει, επίσης, τους τομείς – κλειδιά, που θα απαιτούσαν μερική ή ολική δημόσια χρηματοδότηση, προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα οφέλη. Αυτοί οι τομείς είναι η υγειονομική περίθαλψη και τα νοσοκομεία, τα δημοτικά κτίρια, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η γεωργία και τα αστικά σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συγκοινωνιών. 

Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, που μπορούν να προκύψουν από μια τέτοια επένδυση, η μελέτη σκιαγραφεί πολλά από τα βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, που παρέχει η συνδεσιμότητα 5G. Η ασφάλεια των εργαζομένων, το αναβαθμισμένο εργατικό δυναμικό, οι μειωμένες εκπομπές άνθρακα και η μειωμένη χρήση ενέργειας, η μείωση της έντονης χρήσης φυσικών πόρων, η κοινωνική ενσωμάτωση και η ασφάλεια εισαγωγών/εξαγωγών, αναδεικνύονται ως συμπληρωματικά οφέλη. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021