ΣΕΠΕ - Deloitte: Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο ΤΠΕ

Έρευνες - Μελέτες

20 Δεκεμβρίου 2020

Προστιθέμενη αξία 50 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία και 500.000 νέες θέσεις εργασίας μπορεί να εισφέρει ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2024, σύμφωνα με τη στρατηγική μελέτη, που εκπόνησε η Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ και η οποία παρουσιάστηκε στο digital economy forum 2021, στις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι, με την αξιοποίηση των κονδυλίων της Ε.Ε. που θα διατεθούν για την ψηφιοποίηση της οικονομίας και δη του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κλάδος ΤΠΕ μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα €7,8 δισ. το 2022.




09 Δεκεμβρίου 2019


Ο ΣΕΠΕ με την υποστήριξη της Deloitte, εκπόνησαν τη “Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα>” με στόχο τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής που θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε ο κλάδος ΤΠΕ στην Ελλάδα να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικός, να ενισχύσει την εξωστρέφειά του και ως αποτέλεσμα να αυξήσει τη συνεισφορά του και τη στρατηγική του σημασία στην ελληνική οικονομία.

Η μελέτη αναλύει την εξελικτική πορεία του κλάδου έναντι λοιπών χωρών, τις διεθνείς τάσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στρατηγικές επιλογές που δύναται να αξιοποιήσει ο κλάδος ΤΠΕ, δίνοντας δίνεται έμφαση στην εξυπηρέτηση κλάδων που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ψηφιακής διατάραξης (digital disruption) και συγκεκριμένων γεωγραφιών προκειμένου να ενισχυθεί η εξωστρέφειά του, αλλά και συγκεκριμένες προτεραιότητες/ προτάσεις που κρίνονται ως προϋποθέσεις στήριξης της στρατηγικής του κλάδου και σχετίζονται με την υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων πολιτικής.

Τέλος, στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της συνεισφοράς του κλάδου ΤΠΕ στην ευρύτερη ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Για την εκπόνηση της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ, η ομάδα έργου βασίστηκε σε εξειδικευμένη μεθοδολογία της Deloitte για το στρατηγικό σχεδιασμό ενώ η εκπόνησή του αποτέλεσε “συλλογική” προσπάθεια, καθώς συγκεντρώθηκαν οι απόψεις στελεχών του κλάδου ΤΠΕ μέσω έρευνας σε ~160 εταιρίες, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συναντήσεις εργασίας (strategic workshops) με στελέχη επιχειρήσεων μελών του ΣΕΠΕ αλλά και με την ίδια τη Διοίκηση του οργανισμού.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021