Νομοθετικές παρεμβάσεις της ΕΕ σε πέντε μέτωπα για την ψηφιακή ασφάλεια

Έρευνες - Μελέτες

31 Οκτωβρίου 2019

“Πλούσια” είναι η αποτίμηση των παρεμβάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας εντός και εκτός Διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω Διαδικτύου, στην καταπολέμηση της online ριζοσπαστικοποίησης και στην κυβερνοασφάλεια, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την ασφάλεια.

Ένωση Ασφάλειας: Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούνΑυτό επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση που δημοσιοποίησε χθες και περιγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσον αφορά τους νομοθετικούς φακέλους και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Ευρωπαίων εντός και εκτός Διαδικτύου.

Ένα από τα πέντε μέτωπα, που περιγράφει στην έκθεση η Επιτροπή, σχετίζονται με το Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Το θέμα θεωρείται επείγον, με την Επιτροπή να καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, έως το τέλος του 2019. Παράλληλα, στον τομέα αυτό, έχουν προχωρήσει οι εργασίες μέσω εθελοντικών εταιρικών σχέσεων με διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ οι συμμετέχοντες στο φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο συμφώνησαν σε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της Ε.Ε.

Ένα άλλο μέτωπο σχετίζεται με τη βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών. “Για την κάλυψη των υπολειπόμενων κενών πληροφόρησης και των τυφλών σημείων, είναι ζωτικής σημασίας τα συστήματα πληροφοριών ασφάλειας της Ε.Ε. να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή έχει θέσει ως κορυφαία της προτεραιότητα την εφαρμογή των προτάσεων για τη διαλειτουργικότητα έως το 2020”, αναφέρει η έκθεση. 

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Εξαιρετικά σημαντικό είναι το θέμα της “Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο”. Η Ε.Ε. έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά της στον κυβερνοχώρο και καταβάλλει τώρα προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των δικτύων 5G. Μετά τη συντονισμένη αξιολόγηση κινδύνου από την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη θα πρέπει τώρα να συμφωνήσουν σχετικά με μια εργαλειοθήκη μέτρων μετριασμού έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Έτερο ανοιχτό μέτωπο είναι αυτό της “Παραπληροφόρησης”. “Η Ε.Ε. συνέχισε τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών μέσω του αυτορρυθμιστικού κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση από τον Οκτώβριο του 2018. Ένα έτος μετά, ενώ οι υπογράφοντες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, απαιτείται περισσότερη δράση από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, ιδίως όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ανάληψη δεσμεύσεων για την ενδυνάμωση της ερευνητικής κοινότητας”, σημειώνει η έκθεση. 

Παραβιάσεις
Η έκθεση διαπιστώνει ότι ορισμένοι από τους βασικούς νόμους ασφαλείας της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο δεν εφαρμόζονται ακόμη πλήρως από όλα τα κράτη-μέλη. Σε αυτούς περιλαμβάνονται φάκελοι προτεραιότητας, όπως η ανταλλαγή δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) και η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μόνο 13 κράτη-μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες της Ε.Ε. για την αυστηρότερη πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα και 21 κράτη-μέλη δεν έχουν μεταφέρει ακόμη τους κανόνες της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, 23 κράτη-μέλη εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τους κανόνες της Ε.Ε. για την ποινικοποίηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και 4 κράτη-μέλη δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ε.Ε. για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να λάβουν επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. στον τομέα της ασφάλειας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020