Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση του Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον Εθνικό Κόμβο e- Delivery»

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

14 Φεβρουαρίου 2017

To Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για το έργο «Διασύνδεση του Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον Εθνικό Κόμβο e-Delivery», με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα Α΄ και σε συνέχεια του από 11 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων (ΑΔΑΜ: 17REQ005793699), το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, για τις υπηρεσίες από 10/03/2017 έως 30/09/2017, ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€ (εννέα χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 615/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017. Το έργο εντάσσεται στη δράση με τίτλο ‘NOBLE’ (NO Barriers in eDelivery), με αριθμό 2015-EU-IA-0040, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF).

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α΄. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα Β΄. (Σημ: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις).

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν από εταιρίες που αποδεδειγμένα είτε (α) έχουν τη γνώση για την υποστήριξη εφαρμογών του συστήματος διαχείρισης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ το οποίο είναι σήμερα σε χρήση από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διαθέτοντας ειδική πιστοποίηση ή εναλλακτικά προηγούμενα συμβόλαια συντήρησης για τον Πάπυρο με τουλάχιστον 150 χρήστες, είτε (β) έχουν τουλάχιστον δύο (2) προηγούμενα συμβόλαια εγκατάστασης ή/και 2 συντήρησης συστημάτων διαχείρισης εγγράφων σε δημόσιους φορείς με τουλάχιστον 150 χρήστες έκαστο.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων (ektprog@ydmed.gov.gr ) μέχρι και την 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας