Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τη συμπλήρωση των υποδομών της Περιφέρειας Αττικής για τη φιλοξενία της νέας εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

02 Ιανουαρίου 2017

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από την Περιφέρεια Αττικής, για την προμήθεια εξοπλισμού για τη συμπλήρωση των υποδομών της Περιφέρειας Αττικής για τη φιλοξενία της νέας εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €68.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού είναι η Τέταρτη 11 Ιανουαρίου 2017, ώρα 10.30 π.μ. και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού η Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Γραφείο 307. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γρ. 305), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι ώρα 15.00.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού βρίσκεται αναρτημένη στο link: http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/21798/161229_16PROC005658019.pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας