Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΤΠΕ Ν. Αιγαίου

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

02 Αυγούστου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, έχει αναρτήσει Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λογισμικών σε 104 σχολικές μονάδες των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των €457.227,32 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 1η Αυγούστου 2016 και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας