Έργα σε Δημόσια Διαβούλευση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

29 Ιουνίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής  Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, έχει αναρτήσει σε δημόσια διαβούλευση τα παρακάτω έργα: 

1) Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών
Το έργο “Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών”, αφορά στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων – υποέργων, με κεντρικό πυρήνα την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος η αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου Ασφάλειας της ΓΓΠΣ&ΔΥ και του Υπουργείου συνολικά και η υλοποίηση δράσεων, που αφορούν στην αξιολόγηση και τη πιστοποίηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων, που θα γίνουν στην ασφάλεια στα πλαίσια του παρόντος έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση ΕΣΠΑ 2014-2020”. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του €1.070.000 (ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €862.903,23, πλέον ΦΠΑ: €207.096,77). 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

Η διακήρυξη και το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων, το οποίο θα πρέπει να σταλεί με e-mail: ode_security@gsis.gr ή fax: 210-4802019, βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Competitions/ConsultationsPages/rfp_iso_asfaleia 

2) Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων
Το έργο “ΟΠΣ Δημοσιονομικών Ελέγχων” αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ενιαία υποστήριξη των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος του η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών και  η παροχή αναλυτικής διοικητικής πληροφόρησης, ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των μηχανισμών ελέγχου και την ενδεχόμενη απλοποίηση διαδικασιών. 

Το έργο θα προταθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €569.900,00 (πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €459.596,77, πλέον ΦΠΑ: €110.303,23). 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Η διακήρυξη και το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων, το οποίο θα πρέπει να σταλεί με e-mail: opsde@gsis.gr ή fax: 210-4802089, βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Competitions/ConsultationsPages/rfp-opsde

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας