Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

29 Μαρτίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €239.155,00 χωρίς Φ.Π.Α. (€294.160,65 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια των ειδών χρηματοδοτείται από το “Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014−2020” σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1770/9.2.2016 Απόφαση Χορήγησης (Ένταξης), ΑΔΑ 7ΞΥΑ465ΦΘΕ-7ΤΘ, μέσω του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 2016ΣΕ35520002).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ (21993, 21994, 21995, 21996, 21997, 21998). Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 26/4/2016 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται από την κυρία Βασιλική Κακοσίμου, τηλ.: 2106988602, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας