Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 01/2016

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

19 Φεβρουαρίου 2016

8 Απριλίου 2016

Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 01/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 - 24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ".

Αναρτώνται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ ως Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης, οι διευκρινήσεις επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν σήμερα.
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που δεν υποβλήθηκαν στη γλώσσα του Διαγωνισμού (Ελληνική) ή ήταν ασαφή ή αόριστα δεν παρέχονται.


7 Απριλίου 2016

Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 01/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 - 24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ".

Αναρτώνται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ ως Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης, οι διευκρινήσεις επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν παραδεκτά μέχρι σήμερα.
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που δεν υποβλήθηκαν στη γλώσσα του Διαγωνισμού (Ελληνική) ή ήταν ασαφή ή αόριστα δεν παρέχονται.


19 Φεβρουαρίου 2016

Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 - 24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ TΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

1. Αναθέτουσα αρχή: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 19, Αθήνα, Τηλέφωνο: 21 0924 9540-1, Fax: 21 0924 9542, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.sepe.gr. Αρμόδιο πρόσωπο για πληροφορίες: κυρία Μύριαμ Βασιλειάδου, τηλ.: 21 0924 9540-1, e-mail: info@sepe.gr.
2. Περιγραφή/αντικείμενο του διαγωνισμού: Το Έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 3.000  άνεργους νέους 18 - 24 ετών.
3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Όλη η χώρα.
4. Διαδικασία: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
5. Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
6. Κατηγορία Υπηρεσιών/ Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης/ 80500000 (Υπηρεσίες Κατάρτισης).
7. Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
9. Μερικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του έργου.
10. Προϋπολογισμός: 2.700.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
11. Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου: 19 μήνες από την υπογραφή της Σύμβαση.
12. Δικαιώματα προαίρεσης: Δεν εφαρμόζονται.
13. Διάθεση τεύχους προκήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος προκήρυξης, χωρίς κόστος,  από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Αμβροσίου Φραντζή, αριθμ. 19, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ 11743, έως τις 8/4/2016, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 15:00 ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sepe.gr). Η παραλαβή των αντιγράφων γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).
14. Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και στις 8/4/2016 και ώρα 15.00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
15. Προθεσμία για την υποβολή προσφορών: 18/4/2016 και ώρα 14.00.
16. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Αναλύονται στο τεύχος προκήρυξης.
17. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
18. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο παροχών υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ. Δικαιούνται να μετέχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους - μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
19. Δικαιολογητικά και τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης
20. Περίοδος ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
21. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:

  • Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
  • Η αποσφράγιση των προφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμμετεχόντων, στο κτίριο στέγασης της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Αμβροσίου Φραντζή, αριθμ. 19, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ 11743, την 18/4/2016 και ώρα 14.30.
  • Ο παρών διαγωνισμός σχετίζεται με σχέδιο/ πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013" και είναι υποψήφιο για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

22. Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17/2/2016.

Για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αναστάσιος Τζήκας


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας