Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, έτους 2014

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

28 Ιουλίου 2014

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, εξυπηρετητής, σαρωτής, λοιπά είδη πληροφορικής) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) έτους 2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη, ανά είδος, προσφορά. Η προσφορά μπορεί να αφορά στο σύνολο, σε ένα ή περισσότερα είδη. Στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή σε ένα είδος θα κατακυρωθεί όλη η προμήθεια για το συγκεκριμένο είδος.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται στο ποσό των €221.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, οικονομικού έτους 2014, ΚΑΕ 1723.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 10:00, στη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού (Καθ. Ρωσσίδη 11, 540 08 Θεσσαλονίκη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή fax) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, τηλ. 2313 309437, -151, fax. 2313 309188, e-mail: tdpy@damt.gov.gr. Ειδικά για ερωτήματα τεχνικού χαρακτήρα ή για τις τεχνικές προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpe@damt.gov.gr, τηλ. 2313 309168, στην αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Διακήρυξη σε μορφή .zip

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας