Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρησης του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

24 Νοεμβρίου 2015

To Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για το έργο «Συντήρηση του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου », με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα Α΄, για 1ο χρόνο ( από 2.12.2015-2.12.2016) και option ανανέωσης με το ίδιο κόστος για 2ο και 3ο χρόνο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριάντα ευρώ 5230,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%). και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ0869, του φορέα 05-150.

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (πίνακας συμμόρφωσης) που αναφέρονται στο παράρτημα Α .

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου (promithies@ydmed.gov.gr) μέχρι και την 30/11/2015, ημέρα Δευτέρα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας